Димитринка Динева Лау-Буковска

Димитринка Динева Лау-БуковскаРабот­ни ези­ци: бъл­гар­с­ки, полски

Област на пре­во­да­чес­ка дей­ност: худ. лите­ра­ту­ра /от и на два­та езика/ и всич­ки дру­ги видо­ве пре­вод – от и на два­та езика

Крат­ка биог­ра­фия: Роде­на съм в гр. Бур­гас /1937 г./, вис­ше обра­зо­ва­ние завър­ших в София. Омъ­жих се за пол­с­кия писа­тел Йежи Лау /поч. през 1970 г./, зами­нах да живея с него в Полша /1 годи­на в Кра­ков, там се роди през 1963 г. синът ни Кон­с­тан­тин, кой­то от мно­го годи­ни живее във Фран­ция – Париж с две­те си деца и жена си. От 1964 г. живея във Вар­ша­ва и Бур­гас — 6 мес. в Б‑я — и 6 мес. във Вар­ша­ва. През 1972 г. се омъ­жих за Яцек Буков­с­ки и про­дъл­жих да пре­веж­дам. След като се раз­ве­дох с него, пре­веж­дах вече сама.

Пиша и соб­с­тве­на поезия, изда­ла съм 1 сти­хос­бир­ка на бълг.ез. „Сър­це­Ви­на” и две на пол­с­ки ез.: „Дво­ен пла­мък”. Чес­то ходя при деца­та ми в Париж.

Не пре­веж­дам и ряд­ко пиша – не ми се рабо­ти, пък и нямам предложения.

Избра­ни пре­во­ди: Тол­ко­ва са мно­го, че не бих мог­ла да избе­ра дори!

От бълг. ез: Анто­ло­гии на про­за, дра­ма и поезия, и отдел­ни сти­хос­бир­ки – от мла­ди и ста­ри авто­ри – от Ботев, Радич­ков итн.

От пол­с­ки на бълг. ез.: Поч­ти цяла­та поезия и Рим­с­ки трип­тих на Папа Йоан /Карол Войтила/ — още при­жи­ве, избра­на поезия „Пан Коги­то” от Збиг­нев Хер­берт, пие­си­те на Вит­ке­вич, В.Гомбрович – „Фер­ди­дур­ке”, всич­ки­те 3 пие­си, напи­са­ни от него, Йежи Андже­йев­с­ки: „Три повес­ти. Никой, Вра­ти­те на рая, Тъм­ни­на покри­ва земя­та”, Ян Твар­дов­с­ки – избра­на про­за и поезия: „Вре­ме без сбо­гу­ва­не” и т.н.

Награ­ди:

  • В Бъл­га­рия Орден „100 годи­ни от осво­бож­де­ни­е­то на Б‑я.
  • В Полша – /М/у другото/
  • На І меж­ду­нар. Кон­г­рес на сла­вян­с­ка­та поезия във Вар­ша­ва – І награда
  • От Съю­за на авто­ри­те „ЗАИКС” за пости­же­ния в пре­во­да на пол. л‑ра
  • Орден от Минис­тъ­ра на кул­ту­ра­та – За заслу­ги към пол. култура”,
  • Орден „Кава­лер на Сре­бъ­рен Орел” – за заслу­ги към Полша – от Пре­зи­ден­та Комо­ров­с­ки, с него­вия подпис.

Дан­ни за кон­такт:

  • dinalb@vp.pl