Ганчо Савов Ганчев

Работ­ни ези­ци:  всич­ки южнос­ла­вян­с­ки — сло­вен­с­ки, сръб­с­ки, хър­ват­с­ки, бос­нен­с­ки, чер­но­гор­с­ки, македонски.

Област на пре­во­да­чес­ка дей­ност:  худо­жес­т­ве­на лите­ра­ту­ра. 

Крат­ка биог­ра­фия: Роден на 25.10.1930 г. в гр. Пер­ник. Сла­вис­тич­но обра­зо­ва­ние – в бив­ша Югс­ла­вия. Рабо­тил в изда­тел­с­т­ва, медии и Бъл­гар­с­ка­та ака­де­мия на науки­те. От 1974 до 1985 г. е бил поли­ти­чес­ки затвор­ник. След реа­би­ти­ли­та­ци­я­та през 1990 г. – редак­тор в медии. 1995–1996 г. гл. редак­тор на сп. „Пано­ра­ма”; 1996–1998 г. пред­се­да­тел на Съю­за на пре­во­да­чи­те в Бъл­га­рия. От 1997 г. пре­по­да­ва­тел в катед­ра „Сла­вис­ти­ка” на Вели­ко­тър­нов­с­кия уни­вер­си­тет по южнос­ля­вян­с­ки лите­ра­ту­ри, тео­рия и прак­ти­ка на пре­во­да и др.

Избра­ни преводи:

 • Сръб­с­ки раз­ка­зи” (1966, в съавт. със Сий­ка Рачева);
 • Юнач­ни­ят ковач” – сло­вен­с­ки при­каз­ки, 1966;
 • Цирил Кос­мач – „Хляб и щас­тие”, нове­ли,  словенска,1974;
 • Blaga Dimitrova — „Bosno, boljko moja“ (1994, сти­хо­ве — на босненски);
 • Бра­нис­лав Нушич – „Авто­би­ог­ра­фия”, 2000;
 • Дра­го Янчар: „Звън­теж в гла­ва­та”, роман, 2003, и „Гра­ди­те­лят”, роман, сло­вен­с­ки, 2011;
 • Йев­рем Бър­ко­вич – „Гло­са­рий”, есе­та, чер­но­гор­с­ки, 2005;
 • Йосип Ости – „Сара­ев­с­ка кни­га на мър­т­ви­те”, сти­хо­ве и про­за, бос­нен­с­ки, 2003;
 • Гроз­да­на Олу­ич: „Гла­су­вам за любов­та”, 2009 и „Гла­со­ве на вятъ­ра”, 2012, сръб­с­ки, романи;
 • Анто­ло­гия на сръб­с­кия хумор, 2012, и др.

Автор на уни­вер­си­тет­с­ки учеб­ни­ци, науч­ни изслед­ва­ния за южнос­ла­вян­с­ки­те лите­ра­ту­ри, за пре­во­да и др.

Награ­ди:

 • 1991- годиш­на на СПБ и почет­ни знач­ки — 1992 и 2006;
 • 2000 – на „Бал­кан­ме­дия”; 2001 – на Сръб­с­кия ПЕН-център;
 • 2003 – Наци­о­нал­на лите­ра­тур­на „Рачо Стоянов”;
 • 2006 – Сло­вен­с­ка­та „Претна­ре­ва награ­да” – за попу­ля­ри­за­ция на сло­вен­с­ка­та лите­ра­ту­ра и култура;
 • 2010 – Сръб­с­ка „Ексе­ленц на сати­ра­та” – за попу­ля­ри­за­ци­я­та на сръб­с­кия хумор;
 • 2012 – све­тов­на­та лите­ра­тур­на награ­да „Бого­ро­ди­ца тро­е­ру­чи­ца” за попу­ля­ри­зац­ши­я­та на сръб­с­ка­та лите­ра­ту­ра и др.

Дан­ни за контакт:

 • адрес – ж.к. „Надеж­да – 2”, бл. 247, вх. Б, ап. 45, 1220 – София
 • Тел. 02/ 938‑0163
 • моб. 0887–24 24 14
 • email: gansav@yahoo.com ;  savov.ganchev@gmail.com