Василий Иванов Иванов

Работ­ни ези­ци: френ­с­ки, анг­лийс­ки, руски

Област на пре­во­да­чес­ка дей­ност: худо­жес­т­ве­на лите­ра­ту­ра, тех­ни­чес­ки превод

Крат­ка биог­ра­фия: ВТУ „Кирил и Мето­дий“ – 1978, корек­тор, редак­тор, жур­на­лист, пре­во­дач-корес­пон­дент в Алжир, комен­дант на ПЧБ, в МВнР от 1998 г. – ПП на РБ към Съве­та на Евро­па в Страс­бург, Дип­ло­ма­ти­чес­ки инс­ти­тут, Посол­с­т­во на РБ в Париж, ПП на РБ към ЮНЕСКО – Париж, къде­то рабо­тя и понастоящем

Избра­ни пре­во­ди: послед­ни пре­во­ди поезия – „Вер­лен“ – изд. РИВА – 2011; „Бод­лер“ – изд. РИВА — 2011

Дан­ни за кон­такт:

  • 0033652847384
  • vassily@abv.bg