Александър Владимиров Шурбанов

Александър Владимиров ШурбановРабот­ни ези­ци: анг­лийс­ки

Област на пре­во­да­чес­ка дей­ност: худо­жес­т­ве­на лите­ра­ту­ра, пре­дим­но поезия и поетич­на драма

Крат­ка биог­ра­фия: Роден в София на 5 април 1941 г. Завър­шил спе­ци­ал­ност анг­лийс­ка фило­ло­гия в Софийс­кия уни­вер­си­тет – 1966 г. Пре­по­да­ва­тел по анг­лийс­ка лите­ра­ту­ра в Софийс­кия уни­вер­си­тет – 1971–2008 г. Кан­ди­дат на фило­ло­ги­чес­ки­те науки – 1972. Док­тор на фило­ло­ги­чес­ки­те науки – 1991 г. Про­фе­сор по анг­лийс­ка лите­ра­ту­ра – от 1995 г. Член учре­ди­тел на Съю­за на пре­во­да­чи­те в Бъл­га­рия – от 1974 г. Пър­ви пред­се­да­тел на Бъл­гар­с­ко­то дру­жес­т­во за бри­тан­с­ки изслед­ва­ния – 1990–96 г. Пре­зи­дент на Съве­та на писа­те­ли и пре­во­да­чи от три море­та, Родос, Гър­ция – 1997–2002 г. Член на меж­ду­на­род­ни орга­ни­за­ции: The European Society for the Study of English (ESSE); The English Association (Fellow); The International Shakespeare Association; PEN International. Лек­тор в Лон­дон­с­кия уни­вер­си­тет (1970–71), в Уни­вер­си­те­та на Кали­фор­ния в Лос Андже­лис (1979–81); про­фе­сор в Нюйорк­с­кия щат­с­ки уни­вер­си­тет в Олба­ни (2004), в Келц­ко­то вис­ше учи­ли­ще, Полша (2007–2012). Док­тор хоно­рис кау­за на Уни­вер­си­те­ти­те на Кент (1990) и Съри (1993), Великобритания.

Избра­ни пре­во­ди:

 • Джеф­ри Чосър, Кен­тър­бъ­рийс­ки раз­ка­зи, 1970, 1980, 1994, 2008
 • Теа­тър на анг­лийс­кия Рене­санс (Мар­лоу, Джон­сън, Декър, Уеб­с­тър, Мидъл­тън), 1975
 •  Биат­рикс Потър, При­каз­ки, Зай­че­то Питър, 1979, 1988, 2009
 •  Джон Мил­тън, Изгу­бе­ни­ят рай, 1981, 2008
 •  Рабин­д­ра­нат Тагор, Поезия, Думи с ритъ­ма на веч­ност, 1985, 2009
 •  Дилън Томас, И смърт­та ще оста­не без цар­с­т­во: Избра­ни сти­хот­во­ре­ния, 1993
 •  Анг­лийс­ка поезия. Анто­ло­гия, 1995
 •  Джон Ъпдайк, Гер­т­ру­да и Клав­дий, 2003
 •  Уилям Шек­с­пир, Хам­лет, 2006
 •  Шек­с­пир, Вели­ки­те тра­ге­дии, 2012
 •  Самю­ъл Тей­лър Кол­ридж, Поезия и про­за, 2013

Награ­ди:

 • Поче­тен знак със синя лен­та на Софийс­кия уни­вер­си­тет (2001),
 • Наци­о­нал­на награ­да “Хрис­то Г. Данов” за цялос­тен при­нос към кул­ту­ра­та (2007),
 • Наци­о­нал­на награ­да за худо­жес­т­вен пре­вод „Сто­ян Бакър­джи­ев” (2007),
 • Гра­мо­та на Съю­за на пре­во­да­чи­те за цялос­тен при­нос в пре­во­да­чес­ко­то изкус­т­во и лите­ра­ту­роз­на­ни­е­то (2010),
 • Поче­тен приз Аске­ер за твор­чес­ка чест и при­нос в раз­ви­ти­е­то на теат­рал­но­то изкус­т­во (2013)

Дан­ни за кон­такт:

 • тел. (02) 866 1044
 • електр. поща: a.shurbanov@gmail.com