Азиз Назми Шакир (Азиз Таш)

Азис Назми Шакир-ТашРабот­ни ези­ци: тур­с­ки, араб­с­ки, бъл­гар­с­ки, анг­лийс­ки, османски

Област на пре­во­да­чес­ка дей­ност: поезия, проза

Крат­ка биог­ра­фия: Азиз Назми Шакир — Таш е роден на 7 декем­в­ри 1973 г. в гр. Смо­лян, къде­то през 1992 г. завър­ш­ва ези­ко­ва гим­на­зия „Иван Вазов” със спе­ци­ал­ност учи­тел по анг­лийс­ки език. Впос­лед­с­твие (1992–1997) след­ва Ара­бис­ти­ка и Тур­с­ки език и лите­ра­ту­ра в СУ “Св. Кли­мент Охрид­с­ки”. В пери­о­да 1999–2004 г. е док­то­рант по Исто­рия на науки­те в Истан­бул­с­кия уни­вер­си­тет. От 2001 г. насам е пре­по­да­ва­тел по араб­с­ки език във Факул­те­та по изкус­т­вo и соци­ал­ни науки на Уни­вер­си­те­та “Сабан­джъ” (Истан­бул). Печа­та автор­с­ка поезия, про­за и есе­ис­ти­ка на бъл­гар­с­ки и тур­с­ки език, а също и пре­во­ди от тур­с­ки, араб­с­ки, анг­лийс­ки и рус­ки език.

Избра­ни пре­во­ди:

 • Насре­щен вятър — İki Yönlü Rüzgâr” (1999, Кемал Йозер, поезия, Изда­тел­с­т­во “Орфей”, пре­вод от тур­с­ки, билингва);
 • На сре­ща със сбо­гу­ва­не­то” (1999, анто­ло­гия на съв­ре­мен­на­та палес­тин­с­ка поезия, Изда­тел­с­т­во „Бъл­гар­с­ки писа­тел”, София, пре­вод от араб­с­ки, съв­мес­т­но с Мая Ценова);
 • Житие и стра­да­ние на греш­ния Соф­ро­ний” и избра­но от „Кни­га за Соф­ро­ний” от Вера Мутафчиева/ “Osmanlı’da Bir Papaz – Günahkar Sofroni’nin Çileli Hayat Hikayesi 1739–1813” (2003, Изда­тел­с­т­во „Китап”, Истан­бул, пре­вод на тур­с­ки език);
 • Кни­га за Българите”/ “Bulgarlara ve Bizans’a Dair Bir Kitap” (2006, Петър Мутаф­чи­ев, Изда­тел­с­т­во “Жанет”, Плов­див, пре­вод на тур­с­ки език);
 • След тебе няма „след“”. Мах­муд Дару­иш. Анто­ло­гия. С., „Бъл­гар­с­ки писа­тел, 2009 (пре­вод от араб­с­ки език съв­мес­т­но с Мая Ценова);
 • В без­мъл­ви­е­то на живо­та” (поети­чес­ка про­за), (2010, Аслъ Ердо­ган, Изд. Пара­докс, София, 2010, пре­вод от тур­с­ки език);
 • Сед­ми­ца на мило­сър­ди­е­то в Истан­бул”, Мурат Гюл­сой, роман (2013, Изд. Пара­докс, София, пре­вод от тур­с­ки език).

Награ­ди:

 • 2001 г.: Суб­си­дия на Евро­пейс­ка­та фон­да­ция за кул­ту­ра – Амс­тер­дам, в рам­ки­те на програ­ма за пре­во­ди от бал­кан­с­ки на бал­кан­с­ки ези­ци „In Transitum” за про­ек­та „Анто­ло­гия на модер­на­та тур­с­ка поезия”;
 • 2007 г.: Грант на Дър­жав­ния депар­та­мент на САЩ за учас­тие в „Меж­ду­на­род­на­та писа­тел­с­ка програ­ма” (International Writing Program) към Уни­вер­си­те­та „Айо­ва”.

Дан­ни за контакт:

 • Елек­т­рон­на поща: azizshakir@yahoo.com
 • Тел. 00359 889700287; 0090 5435203315