Аглика Йосифова Маркова

Аглика МарковаРабот­ни ези­ци: анг­лийс­ки, рус­ки, немски

Област на пре­во­да­чес­ка дей­ност: пре­вод на худо­жес­т­ве­на лите­ра­ту­ра, устен превод

Крат­ка биог­ра­фия: Роде­на е през 1942 г. Завър­ши­ла е анг­лийс­ка фило­ло­гия в СУ „Св. Кли­мент Охрид­с­ки”. Пре­ве­ла е 41 кни­ги – глав­но худо­жес­т­ве­на лите­ра­ту­ра, 12 пие­си от анг­лийс­ки на бъл­гар­с­ки език и мно­жес­т­во раз­ка­зи от анг­лийс­ки и рус­ки. Пър­ви­ят й пре­во­ден роман – «Раз­вей­те още зна­ме­на» от извес­т­ния анг­лийс­ки писа­тел Ивлин Уо – изли­за през 1977 г. Пре­ве­ла е пове­че­то него­ви про­из­ве­де­ния, вклю­чи­тел­но и част от раз­ка­зи­те му (послед­ни­те са пуб­ли­ку­ва­ни в сп. „Съв­ре­мен­ник“).

Избра­ни пре­во­ди:

 • Надин Гор­ди­мър, раз­ка­зи (заед­но с дру­ги пре­во­да­чи), „Народ­на Кул­ту­ра”, С., 1974
 • Кърт Воне­гът ‚„Котеш­ка люл­ка”, Изда­тел­с­т­во на Оте­чес­т­ве­ния фронт” С. 1977, вто­ро изда­ние „Про­зо­рец”, С. 2009
 • Айрис Мър­док, „Чер­ни­ят принц” (заед­но с Люд­ми­ла Хар­ман­джи­е­ва) „Народ­на Кул­ту­ра”, С., 1978
 • Мар­га­рет Дра­бъл, „Цар­с­т­ва­та на зла­то­то”, „Хр.Г. Данов”, Плов­див 1979
 • Ивлин Уо:
  • Раз­вей­те още зна­ме­на”, Народ­на Кул­ту­ра”, С.,. 1979, 
  • Уни­зе­ни­те наши тела”, „Народ­на Кул­ту­ра”, С.,. 1986, 
  • Упа­дък и паде­ние”, „Народ­на Кул­ту­ра”, С., НК, С. 1986, 
  • Шепа прах”, „Народ­на Кул­ту­ра”, С., 1986, 
  • Завръ­ща­не в Брайд­с­хед”, „Хр.Г. Данов”, Плов­див 1984, вто­ро изда­ние „Сие­ла” С. 2004, тре­то изда­ние „Фама”, С. 2012,
  • Във все­о­ръ­жие”, „Хр.Г. Данов”, Плов­див , 1989, 
  • Ваш, И.У.” Избра­ни пис­ма, „Народ­на Кул­ту­ра”, С., 1982, 
  • Раз­ка­зи сп.„Съвременник”, бр. 2 2006;
 • Джон Гол­зу­ър­ти „Кра­ят на гла­ва­та” (три­ло­гия) „Девой­ка в очак­ва­не”, „Раз­цъф­на­ла пус­ти­ня”, „Отвъд река­та”, „Народ­на Кул­ту­ра”, С., 1994
 • Ага­та Крис­ти „Убийс­т­во на игри­ще­то за голф”, Хр.Г. Данов”, Плов­див, 1980
 • Джойс Кeръл Оутс „Тях”, Хр.Г.Данов”, Плов­див, 1980
 • В.С. Най­пол, „Дом за мис­тър Бис­вас”, Народ­на Кул­ту­ра”, С., 1981
 • Джеймс Мори­ър, „Приклю­че­ни­я­та на Хаджи Баба от Исфа­хан (заед­но с Мария Кисе­лин­че­ва) Изда­тел­с­т­во на Оте­чес­т­ве­ния фронт, С. 1982
 • Кърт Воне­гът, „Без невин­ност”, Народ­на Кул­ту­ра”, С., 1984
 • Разипу­рам Криш­нас­ва­ми Нараян: 
  • Пор­т­ре­ти от Мал­гу­ди”: „Чове­ко­я­де­цът”, „Слад­ка­рят”, „Фир­мо­пи­се­цът”, Народ­на Кул­ту­ра”, С., 1987
  • Несъ­вър­ше­ни­ят мир”, док­лад на Меж­ду­на­род­на­та коми­сия за Бал­ка­ни­те, ФСНБ, С. 1997
 • Иван Д. Стан­чов, „Дип­ло­мат и гра­ди­нар”, мемо­а­ри, изд. ЛиК, С.. 2000
 • Шари Пий­кок „Анг­лийс­ки като чужд език”, изд. „Весе­ла Люц­ка­но­ва” С. 2000
 • Айрис Мър­док, „Отря­за­на­та гла­ва”, сп. „Съв­ре­мен­ник” бр. 1, 2001, изд. Алте­ра”, С. 2008
 • Джим Кълън „Аме­ри­кан­с­ка­та меч­та”, изд. „Слън­це” С. 2003
 • Сте­ла Римингтън: 
  • Запла­ха­та!”, изд. „Сие­ла”, С. 2004
  • Кър­ти­ца­та”, изд. „Сие­ла” С. 2007
  • Общес­т­ве­на тай­на”, изд. „Сие­ла”, С. 2005
  • Скок в пус­тош­та” – непуб­ли­ку­ва­на, 2011
 • Дж.М. Кут­си, „Позор”, Колиб­ри”, С. 2008
 • Гил­бърт Аде­ър, „Клю­чът от кула­та”, сп. „Съв­ре­мен­ник” бр. 4, 2004
 • Алън Аксъл­род, „Крат­ка исто­рия на Аме­ри­ка”, изд. „Слън­це”, С. 2005
 • Майк Кро­нин, „Исто­рия на Ирлан­дия” , РИВА, С. 2007
 • Алън Бенет, „Нео­бик­но­ве­на­та чита­тел­ка”, сп. „Съв­ре­мен­ник” 2008; Алън Бенет, „Книж­ни­ят гам­бит на кра­ли­ца­та” („Нео­бик­но­ве­на­та чита­тел­ка“),  „ ФАМА+“, С. 2013
 • Джо­ун Диди­ън – „Годи­на­та на въл­шеб­ни­те закли­на­ния”, сп. „Съв­ре­мен­ник” 2008
 • Лори Гре­ъм, „Живо­тът спо­ред Люб­ка”, „Жанет 45”, Плов­див, 2010
 • Джон Мак­га­хърн:
  • Сред жени”, „Алте­ра”, С. 2013
  • С лице към изгря­ва­що­то слън­це”, „Алте­ра”, С. 2016
 • Орлан­до Фай­джис, „Тан­цът на Ната­ша” (Кул­тур­на исто­рия на Русия), РИВА, С. 2015
 • О. Хен­ри:
  • Тик-Так“, „ФАМА+“, С., 2014
  • Стра­жа­ри и апа­ши“ „ФАМА+“, С., 2015
 • Тимъ­ти Снай­дър, „Кър­ва­ви поля (Евро­па меж­ду Хит­лер и Ста­лин)“, РИВА, С., 2015
 • Сбор­ник „Раз­ка­зи за призра­ци и ужа­си“, (заед­но с Павел Боя­нов) „ФАМА+“, С., 2016
 • Джейн Остин, „Лей­ди Сузан“, Изд. „ФАМА+“, C., 2016
 • Джордж Ору­ел, „Дъще­ря на пас­тор“, „ФАМА+“, С., 2016
 • О. Хен­ри „Шара­ни на Бро­ду­ей“ Сбор­ник раз­ка­зи (заед­но с Павел Боя­нов), „ФАМА+“, С., 2017
 • Ян Кот „Шек­с­пир, наши­ят съв­ре­мен­ник“, изд. „Бард“, София 2017
 • Дейв Егърс „Холог­ра­ма за кра­ля“ (заед­но с Ана Пипе­ва), „Отвъд“-Жанет45, Плов­див, 2017
 • Здрач­ни сен­ки“, сбор­ник раз­ка­зи (заед­но с Павел Боя­нов, и Роза­лия Игна­то­ва), „ФАМА+“, С. 2017
 • Фран­сис Скот Фиц­дже­ралд, „Пат Хоби, сце­на­рист в Холи­вуд“, сбор­ник (заед­но с Люд­мил Люц­ка­нов, Марин Загор­чев, Сил­вия Желе­ва), ФАМА+“, С. 2018
 • Е. М.Форстър „Стая с изглед“ „Изток-Запад“, С.2018
 • Антъ­ни Бър­джес „Ендър­би отвът­ре“, „Изток-Запад“, С. 2018

Пие­си:

 • Ник­лъс Райт, „Проблясъци”,(текст и суб­тит­ри към излъ­че­но­то чрез виде­ов­ръз­ка пред­став­ле­ние на Наци­о­нал­ния тетър в Лон­дон на 8 фев­ру­а­ри 2012 г.)
 • Оли­вър Голд­с­мит, „Греш­ки­те на нощ­та” („При­ни­зе­на, но непо­бе­де­на”), (текст и суб­тит­ри към излъ­че­но­то чрез виде­ов­ръз­ка пред­став­ле­ние на Наци­о­нал­ния тетър в Лон­дон на 29 март 2012 г.)
 • Ник­лъс Бест „Фран­кен­щайн” (текст и суб­тит­ри към излъ­че­но­то чрез виде­ов­ръз­ка пред­став­ле­ние на Наци­о­нал­ния тетър в Лон­дон), 2012
 • Сти­вън Берес­фърд, „Послед­на­та от Хаус­ма­но­ви” (текст и суб­тит­ри към излъ­че­но­то чрез виде­ов­ръз­ка пред­став­ле­ние на Наци­о­нал­ния теа­тър в Лон­дон), 2012
 • Артър Уинг Пùне­ро, Магис­т­ра­тът, текст и суб­тит­ри към пред­став­ле­ние на Наци­о­нал­ния тетър в Лон­дон, кое­то се излъ­чи чрез виде­ов­ръз­ка на 17 яну­а­ри 2013 г.
 • Праз­на исто­рия, текст към колек­тив­на виде­о­пи­е­са на „фор­сед ентър­тейн­мънт към­па­ни” , 13 ноем­в­ри 2009
 • Алан Бенет, Хора, текст и суб­тит­ри към пред­став­ле­ние на Наци­о­нал­ния тетър в Лон­дон, кое­то се излъ­чи чрез виде­ов­ръз­ка на 21 март 2013 г.
 • Джеймс Гре­ъм, Пар­ла­мен­тът, текст и суб­тит­ри към пред­став­ле­ние на Наци­о­нал­ния тетър в Лон­дон, кое­то се излъ­чи чрез виде­ов­ръз­ка на 16 май 2013 г.
 • Питър Мор­ган, Ауди­ен­ци­я­та, текст и суб­тит­ри към пред­став­ле­ние на Наци­о­нал­ния тетър в Лон­дон, кое­то се излъ­чи чрез виде­ов­ръз­ка на 13 юни 2013 г.
 • Джордж Фар­ку­ар, Любов­ни стра­те­гии текст и суб­тит­ри към пред­став­ле­ние на Наци­о­нал­ния тетър в Лон­дон, кое­то се излъ­чи чрез виде­ов­ръз­ка през фев­ру­а­ри 2016 г.

Награ­ди:

 • 2006 г. – Награ­да на СПБ за пре­вод в област­та на общес­т­ве­ни­те науки и хума­ни­та­рис­ти­ка­та – за пре­во­да от анг­лийс­ки на „Крат­ка исто­рия на Аме­ри­ка” от Алън Акселрод;
 • 2011 г. Спе­ци­ал­на­та награ­дa на фон­да­ция „Ели­за­бет Кос­то­ва” за пре­во­да на „Живо­тът спо­ред Люб­ка” от Лори Греъм.

Дан­ни за кон­такт:

 • адрес: 1606 София, бул. „Дамян Гру­ев” 40
 • дом. тел. 02/ 852 41 09
 • моби­лен теле­фон с гла­со­ва поща: 0885 00 25 54
 • елек­т­рон­ни адре­си: amarkova12@gmail.com; aglika_m@yahoo.co.uk; aglika.markova@mail.bg