Членове

Председател на секцията:

Заместник-председатели:

Членове на СПБ, за които „Художествена литература и хуманитаристика” е първа секция

Членове на СПБ, за които „Художествена литература и хуманитаристика” е втора или трета секция

 • Агли­ка Йоси­фо­ва Мар­ко­ва
 • Ана Сто­е­ва Димо­ва
 • Ани Леви (Ануш­ка Хес­кия Леви)
 • Анто­ния Пар­че­ва
 • Вио­ле­та Алек­сан­д­ро­ва Пав­ло­ва
 • Вла­ди­мир Цонев Ганев
 • Еле­на Димит­ро­ва Узу­но­ва
 • Ема­ну­ел Геор­ги­ев Ико­но­мов
 • Еми­лия Еми­ло­ва Кора­ло­ва-Сто­е­ва
 • Еми­лия Или­е­ва Михай­ло­ва
 • Иван­ка Сто­я­но­ва Васе­ва-Кадън­ко­ва
 • Или­а­на Михай­ло­ва Вла­до­ва
 • Йон­ка Мари­но­ва Най­де­но­ва
 • Кон­с­тан­ца Цвет­ко­ва Дян­ко­ва
 • Кун­ка Дамя­но­ва Ген­ко­ва
 • Люд­ми­ла Кру­мо­ва Гри­го­ро­ва
 • Мария Пет­ро­ва Пач­ко­ва-Димит­ро­ва
 • Нико­лай Димит­ров Кра­ев
 • Петър Вел­чев Вел­чев
 • Уршу­ла Мил­чев­с­ка-Гай­дар­джи­е­ва
 • Федя Рай­ко­ва Фил­ко­ва-Кън­че­ва
 • Хрис­ти­на Андо­но­ва Бала­ба­но­ва