Членове

Председател на секцията:

 • Весе­ла Еленкова

Заместник-председатели:

Членове на СПБ, за които „Художествена литература и хуманитаристика” е първа секция

Членове на СПБ, за които „Художествена литература и хуманитаристика” е втора или трета секция

 • Агли­ка Йоси­фо­ва Маркова
 • Ана Сто­е­ва Димова
 • Ани Леви (Ануш­ка Хес­кия Леви)
 • Анто­ния Парчева
 • Вио­ле­та Алек­сан­д­ро­ва Павлова
 • Вла­ди­мир Цонев Ганев
 • Еле­на Димит­ро­ва Узунова
 • Ема­ну­ел Геор­ги­ев Икономов
 • Еми­лия Еми­ло­ва Коралова-Стоева
 • Еми­лия Или­е­ва Михайлова
 • Иван­ка Сто­я­но­ва Васева-Кадънкова
 • Или­а­на Михай­ло­ва Владова
 • Йон­ка Мари­но­ва Найденова
 • Кон­с­тан­ца Цвет­ко­ва Дянкова
 • Кун­ка Дамя­но­ва Генкова
 • Люд­ми­ла Кру­мо­ва Григорова
 • Мария Пет­ро­ва Пачкова-Димитрова
 • Нико­лай Димит­ров Краев
 • Петър Вел­чев Велчев
 • Уршу­ла Милчевска-Гайдарджиева
 • Федя Рай­ко­ва Филкова-Кънчева
 • Хрис­ти­на Андо­но­ва Балабанова