Tag Archives: христо г. данов

Надежда Розова с наградата „Христо Г. Данов“

Вче­ра, 15.06., на офи­ци­ал­на цере­мо­ния в Плов­див, в рам­ки­те на ини­ци­а­ти­ва­та „Плов­див чете“, бяха връ­че­ни еже­год­ни­те наци­о­нал­ни награ­ди на име­то на Хрис­то Г. Данов за при­нос в наци­о­нал­на­та кни­жов­на кул­ту­ра. В кате­го­рия „пре­вод­на кни­га“ беше отли­че­на наша­та коле­га Надеж­да Розо­ва за пре­во­да си на „Химе­ра“ от Джон Барт. Позд­рав­ле­ния!

Оста­на­ли­те награ­де­ни може­те да види­те тук.