Tag Archives: Александър Шурбанов

Поезия и проза” на Самюъл Тейлър Колридж излезе на български език в превод на Александър Шурбанов

превод - Александър ШурбановВ нача­ло­то на 2014 г. изда­тел­с­т­во „Заха­рий Сто­я­нов” пуб­ли­ку­ва сбор­ни­ка „Поезия и про­за” с тек­с­то­ве на емб­ле­ма­тич­ния анг­лийс­ки роман­тик Самю­ъл Тей­лър Кол­ридж (1772–1834). Със­та­ви­тел и пре­во­дач е Алек­сан­дър Шур­ба­нов. Наред с дру­ги про­из­ве­де­ния сбор­ни­кът включ­ва поеми­те „Песен за Ста­рия моряк” и „Куб­лай хан”, как­то и „Бесе­ди на маса”.

Пред­ла­га­ме откъ­си от кни­га­та, под­бра­ни от преводача.

Continue reading