In memoriam: Петко Хинов

С дълбока тъга съобщаваме, че след кратко боледуване на 3 януари 2022 г. си отиде нашият колега преводач, поет и писател, един от водещите ни китаисти Петко Т. Хинов.

Благодарение на неговата ерудиция и посветеност българската публика се среща със забележителни образци на старокитайската литература като “Три­де­сет и шестте стра­те­геми”, “Нощни раз­го­вори край огни­щето” от Уан Юнбин, със средновековния епос “Сън в алени покои” на Цяо Сюецин, както и с романа “Умо­рен да се раж­дам и да уми­рам” на нобеловия лауреат Мо Йен.

Преводач е на статии и книги от английски, руски, румънски, китайски, сръбски и църковнославянски език на български език, а също така от български на английски, руски и китайски език. Автор е на статии, пътеписи, очерци и есета в областта на християнската философия и богословие, езикознанието и литературознанието; пише също поезия, детски разкази и богослужебна поезия и химнография на църковнославянски език.

За пре­водa от ста­ро­ки­тайски на кни­гите „Три­де­сет и шестте стра­те­геми“ и „Нощни раз­го­вори край огни­щето“ е удостоен със Спе­ци­алната наг­рада на Съюза на преводачите в България за изк­лю­чи­телно високи пос­ти­же­ния през 2014 г., а през 2015 г. получава Наци­о­налната наг­рада на Минис­тер­с­тво на кул­ту­рата „Христо Г. Данов“ за пре­вода на „Сън в алени покои“.

Сред своите читатели и колегите си Петко Хинов беше известен и с изключителната си любов и внимание към езика и традицията. Беше щастливо отдаден на семейството и работата си.

Поклон пред светлата му памет!