Tag Archives: Златен век

Отличие „Златен век“ за Огнян Стамболиев

Съю­зът на пре­во­да­чи­те в Бъл­га­рия с радост съоб­ща­ва, че коле­га­та ни Огнян Стам­бо­ли­ев бе сред изтък­на­ти­те твор­ци, кои­то минис­тъ­рът на кул­ту­ра­та проф. Велис­лав Мине­ков награ­ди за тех­ни­те висо­ки пости­же­ния и при­но­са им към бъл­гар­с­ка­та култура.

Огнян Стам­бо­ли­ев бе удос­то­ен с поче­тен знак „Зла­тен век“ – печат на Цар Симе­он Вели­ки – сре­бъ­рен – и гра­мо­та за при­нос в раз­ви­ти­е­то и утвър­ж­да­ва­не­то на бъл­гар­с­ка­та кул­ту­ра и наци­о­нал­на иден­тич­ност и по повод 24 май – Ден на све­ти­те бра­тя Кирил и Мето­дий, на бъл­гар­с­ка­та азбу­ка, просве­та и кул­ту­ра и сла­вян­с­ка­та книжовност.

Пре­во­ди­те на Огнян Стам­бо­ли­ев на пове­че от 50 кни­ги от кла­си­чес­ки и съв­ре­мен­ни румън­с­ки, френ­с­ки и ита­ли­ан­с­ки авто­ри и на око­ло 70 теат­рал­ни пие­си са него­ви­ят най-висок атес­тат за при­съ­де­но­то висо­ко отличие.

От сър­це му чес­ти­тим отличието!