Tag Archives: анкета

Анкета на ЕСАЛП за условията на труд на преводачите на литература и хуманитаристика в Европа

Евро­пейс­ки­ят съвет на асо­ци­а­ци­и­те на лите­ра­тур­ни­те пре­во­да­чи е изгот­вил нова анке­та за усло­ви­я­та на труд на пре­во­да­чи­те на лите­ра­ту­ра и хума­ни­та­рис­ти­ка в Евро­па. Анке­та­та е ано­ним­на, вер­си­я­та на бъл­гар­с­ки език е на раз­по­ло­же­ние тук.

Обръ­ща­ме се към пре­во­да­чи­те на лите­ра­ту­ра и хума­ни­та­рис­ти­ка в Бъл­га­рия — неза­ви­си­мо дали са или не са чле­но­ве на СПБ — с мол­ба да я попъл­нят в срок до 10 юли, отне­ма 10–15 мину­ти. 

Попъл­ва­не­то на анке­та­та е важ­но, защо­то: 

- ЕСАЛП ще изпол­з­ва дан­ни­те, за да лоби­ра пред наци­о­нал­ни­те и евро­пейс­ки­те инс­ти­ту­ции за по-доб­ри усло­вия на труд на пре­во­да­чи­те, пове­че суб­си­дии за пре­во­ди, по-доб­ра защи­та на автор­с­ки­те пра­ва на пре­во­да­чи­те, по-голя­мо призна­ние на рабо­та­та им и по-доб­ра види­мост на про­фе­си­я­та; 

- резул­та­ти­те ще бъдат взе­ти пред­вид от EACEA, Изпъл­ни­тел­на­та аген­ция за обра­зо­ва­ние, ауди­о­ви­зия и кул­ту­ра към ЕС, при опре­де­ля­не­то на суб­си­ди­и­те за пре­вод, кои­то програ­ми­те за кул­ту­ра на ЕС дават на евро­пейс­ки­те изда­те­ли; 

- ЕСАЛП въз­на­ме­ря­ва да пре­дос­та­ви резул­та­ти­те от анке­та­та на инс­ти­ту­ци­и­те в ENLIT (Евро­пейс­ка мре­жа за пре­вод), кои­то попу­ля­ри­зи­рат наци­о­нал­ни­те лите­ра­ту­ри и с тази цел под­по­ма­гат пре­во­ди на соб­с­тве­ни­те си лите­ра­ту­ри в дру­ги дър­жа­ви. 

Мно­го бла­го­да­рим!