Какво трябва да се знае за авторското право?

Пре­по­ръ­ки от проф. Васил Геор­ги­ев за сключ­ва­не­то на договори

1. Къде е уре­де­но автор­с­ко­то право?

В Зако­на за автор­с­ко­то пра­во и срод­ни­те му пра­ва.

2. Кога въз­ник­ва автор­с­ко­то право?

Автор­с­ко­то пра­во въз­ник­ва за авто­ра със съз­да­ва­не­то на произведението.

(чл. 2 от ЗАПСП)

3. Кои про­из­ве­де­ния са обект на автор­с­ко­то право?

Обект на автор­с­ко­то пра­во е вся­ко про­из­ве­де­ние на лите­ра­ту­ра­та, изкус­т­во­то и наука­та, например:

- лите­ра­тур­ни про­из­ве­де­ния (про­за и поезия), вклю­чи­тел­но про­из­ве­де­ния на науч­на­та и тех­ни­чес­ка­та лите­ра­ту­ра (моног­ра­фии, учеб­ни­ци, сту­дии, ста­тии, док­ла­ди и др.), на пуб­ли­цис­ти­ка­та (ста­тии, очер­ци; при интер­вю­та­та най-чес­то – но не вина­ги, за авто­ри се призна­ват как­то интер­вю­и­ра­щи­ят, така и интер­вю­и­ра­ни­ят) и ком­пю­тър­ни програми;

- пре­во­ди и пре­ра­бот­ки на същес­т­ву­ва­щи про­из­ве­де­ния и фол­к­лор­ни творби;

- пери­о­дич­ни изда­ния, енцик­ло­пе­дии, сбор­ни­ци, анто­ло­гии, биб­ли­ог­ра­фии и т.н.

(чл. 3 от ЗАПСП)

4. Кои про­из­ве­де­ния не са обект на автор­с­ко­то пра­во?

Не са обект на автор­с­ко­то пра­во фол­к­лор­ни­те твор­би (но пре­во­ди­те им са); бук­вал­но­то опи­са­ние на явле­ния и про­це­си (напри­мер упът­ва­ния, сти­га да нямат твор­чес­ки харак­тер), машин­ни­ят пре­вод, крат­ки­те фра­зи и загла­вия (освен ако носят ори­ги­нал­ност), как­то и нор­ма­тив­ни­те акто­ве, кон­цеп­ци­и­те и иде­и­те; напри­мер ако в лите­ра­тур­но про­из­ве­де­ние е изра­зе­на идея, тя не се защи­та­ва като идея, а се защи­та­ва сами­ят начин на изра­зя­ва­не­то ѝ.

(чл. 4 от ЗАПСП)

5. Пре­во­да­чът има ли автор­с­ко пра­во вър­ху пре­во­да на субтитри?

Да, пре­во­дът на суб­тит­ри е про­из­ве­де­ние и като тако­ва, вър­ху него автор­с­ко пра­во има преводачът.

6. Пре­во­да­чът има ли автор­с­ко пра­во вър­ху пре­во­да на текстове/рекламни мате­ри­а­ли за изложби?

Пре­во­да­чът има автор­с­ко пра­во вър­ху пре­во­да на тек­с­то­ве и рек­лам­ни мате­ри­а­ли, ако тези тек­с­то­ве и рек­лам­ни мате­ри­а­ли пред­став­ля­ват про­из­ве­де­ния. Някои от тек­с­то­ве­те, напри­мер каса­е­щи инс­т­рук­ции и упът­ва­ния, не пред­став­ля­ват про­из­ве­де­ния, а тех­но­ло­гич­но опи­са­ние на про­це­си, пора­ди кое­то и тех­ни­ят пре­вод не е обект на автор­с­ко право.

7. Пре­во­да­чът има ли автор­с­ко пра­во вър­ху пре­во­да при конференции/симпозиуми/лекции? Има ли раз­ли­ка дали пре­во­дът е на живо/симултанен, или се пре­веж­дат запи­си, кои­то ще бъдат излъчени?

Уст­ни­ят пре­вод на про­из­ве­де­ние не може да се ква­ли­фи­ци­ра като про­из­ве­де­ние, тъй като няма обек­тив­на форма.

Пра­во­то на пре­во­да­ча в тези слу­чаи е срод­но, а не автор­с­ко, пора­ди кое­то пре­во­да­чът се при­рав­ня­ва към артист изпълнител.

Пре­во­да­чът има срод­но пра­во вър­ху пре­во­да при конференции/симпозиуми един­с­т­ве­но при поло­же­ние, че се пре­веж­да обект на автор­с­ко пра­во – лек­ция, док­лад и др. под. Пре­во­дът на раз­го­во­ри, диа­ло­зи и дис­ку­сии не е обект на автор­с­ко­то пра­во, докол­ко­то в пове­че­то слу­чаи пред­ме­тът на пре­во­да не пред­став­ля­ва произведение.

Няма раз­ли­ка дали пре­во­дът е симул­та­нен или консекутивен.

8. Ако към пре­во­да изгот­вя бележ­ки под линия, пред­го­вор, гло­сар, тек­с­то­ве за рек­ла­ма и др. придру­жи­тел­ни мате­ри­а­ли, имам ли пра­во на запла­ща­не за това?

При поло­же­ние, че пре­во­да­чът изгот­вя дру­ги мате­ри­а­ли към пре­во­да, той има пра­во на допъл­ни­тел­но въз­наг­раж­де­ние за това. Те са него­во ори­ги­нал­но автор­с­ко право.

9. Кой е носи­тел на автор­с­ко­то пра­во вър­ху пре­вод, съз­да­ден от две или пове­че лица?

Автор­с­ко­то пра­во вър­ху про­из­ве­де­ние, съз­да­де­но от две или пове­че лица, им при­над­ле­жи общо, неза­ви­си­мо дали про­из­ве­де­ни­е­то е неде­ли­мо цяло или се със­тои от час­ти, кои­то имат самос­то­я­тел­но зна­че­ние; за вся­ко изпол­з­ва­не на про­из­ве­де­ни­е­то и за пре­ра­бот­ва­не­то му е необ­хо­ди­мо съг­ла­си­е­то на всич­ки съавтори,възнагражденията, дъл­жи­ми на съав­то­ри­те за изпол­з­ва­не на про­из­ве­де­ни­е­то, се раз­пре­де­лят помеж­ду им в дяло­ве, опре­де­ле­ни по съг­ла­сие меж­ду тях, като при лип­са на съг­ла­сие смя­та се, че все­ки от съав­то­ри­те има равен дял, а при спор дяло­ве­те се опре­де­лят от съда съоб­раз­но при­но­са на все­ки от съавторите.

(чл. 8 от ЗАПСП)

10. Ако вече има изда­ден пре­вод на даде­но про­из­ве­де­ние, мога ли аз да напра­вя нов превод?

Автор­с­ко­то пра­во вър­ху пре­вод или пре­ра­бот­ка при­над­ле­жи на лице­то, кое­то ги е напра­ви­ло, без с това да се накър­ня­ват пра­ва­та на авто­ра на ори­ги­нал­но­то про­из­ве­де­ние. Това не лиша­ва дру­ги лица от пра­во­то да пра­вят самос­то­я­тел­но свой пре­вод или своя пре­ра­бот­ка на също­то про­из­ве­де­ние (чл. 9 от ЗАПСП).

Пре­во­дът оба­че пред­став­ля­ва про­из­вод­но про­из­ве­де­ние, пора­ди коя­то при­чи­на за изпол­з­ва­не­то на пре­вод е необ­хо­ди­мо да е нали­це съг­ла­сие от авто­ра на ори­ги­нал­но­то произведение.

11. Може ли да се отпе­чат­ва изда­ние, без да се посоч­ва годи­на­та на издаване?

На под­хо­дя­що мяс­то вър­ху екзем­п­ля­ри­те от про­из­ве­де­ни­е­то пред име­то на носи­те­ля на автор­с­ко­то пра­во или наиме­но­ва­ни­е­то на юри­ди­чес­ко­то лице, на кое­то е отстъ­пе­но изклю­чи­тел­но­то пра­во за изпол­з­ва­не, се поста­вя латин­с­ка­та бук­ва „С“, загра­де­на в кръг­че, и годи­на­та на разгласяването.

12. С как­ви дого­во­ри рабо­тят преводачите?

В прак­ти­ка­та са позна­ти три типа договори:

а) дого­вор за отстъп­ва­не на автор­с­ки пра­ва вър­ху пре­вод, кой­то е най-бли­зък до посо­че­ния в Зако­на за автор­с­ко пра­во „изда­тел­с­ки дого­вор”, но не е иден­ти­чен с него;

б) дого­вор за изпол­з­ва­не по чл. 36 ЗАПСП – пре­во­да­чът пре­дос­та­вя пра­во­то си вър­ху пре­во­да за издаване;

в) дого­вор за поръч­ка по чл. 42 от ЗАПСП (въз­ло­жи­тел­с­ки тип дого­вор) – изда­тел­с­т­во­то въз­ла­га на пре­во­да­ча да извър­ши превода.

Най-важ­на­та раз­ли­ка меж­ду пър­ви­те два дого­во­ра и тре­тия е, че при пър­ви­те два дого­во­ра пре­во­да­чът отстъп­ва автор­с­ко­то си пра­во за опре­де­лен пери­од от вре­ме (общоп­ри­е­та­та прак­ти­ка е 5 г.), а при въз­ло­жи­тел­с­кия дого­вор по чл. 42 въз­ло­жи­те­лят тео­ре­тич­но може да изпол­з­ва пре­во­да без огра­ни­че­ние във вре­ме­то и без допъл­ни­тел­но запла­ща­не. Въп­ро­сът оба­че е спо­рен: спо­ред някои авто­ри огра­ни­че­ни­е­то по чл. 37 от ЗАПСП се при­ла­га и към дого­во­ри­те по чл. 42 ЗАПСП. В свое реше­ние от 2016 г. (Р № 214 от 13.05.2016 г. по т. д. № 3088 / 2014 г. на ВКС, I ТО), макар да не се про­из­на­ся изрич­но, ВКС при­ема ста­но­ви­ще­то, че за дого­во­ри­те по чл. 42 не дейс­т­ва огра­ни­че­ни­е­то от 10 годи­ни, т.е. ако нищо не е уго­во­ре­но, изда­те­лят може да изпол­з­ва про­из­ве­де­ни­е­то без огра­ни­че­ние във времето.

Дру­га важ­на раз­ли­ка е, че при въз­ло­жи­тел­с­кия тип дого­вор за поръч­ка по чл. 42 не се пред­виж­да допъл­ни­тел­но въз­наг­раж­де­ние за тър­гов­с­ки успех при реа­ли­за­ци­я­та на про­из­ве­де­ни­е­то, дока­то така­ва въз­мож­ност е пред­ви­де­на при дого­во­ра за изпол­з­ва­не в чл. 38, ал. 2 от ЗАПСП.

След­ва да се има пред­вид, че наиме­но­ва­ни­е­то на дого­во­ра неви­на­ги съот­вет­с­тва на стрик­т­на­та ква­ли­фи­ка­ция. Съдът може да при­еме, че в даден слу­чай дого­вор по чл. 36 от ЗАПСП е дого­вор по чл. 42 от ЗАПСП.

Наша­та пре­по­ръ­ка е да не се сключ­ват дого­во­ри по чл. 42 ; автор­с­ки­те пра­ва да не се отстъп­ват за пове­че от 5 годи­ни, а пра­ва­та за елек­т­рон­ни кни­ги и ауди­окниги да се пре­дос­та­вят с отде­лен дого­вор или кла­у­за в дого­во­ра за изпол­з­ва­не, сре­щу допъл­ни­тел­но възнаграждение.

В помощ на пре­во­да­чи­те пре­по­ръч­ва­ме изпол­з­ва­не­то на Типо­вия дого­вор на СПБ за отстъп­ва­не на автор­с­ки­те пра­ва вър­ху пре­вод.

13. По-важ­ни въп­ро­си, по отно­ше­ние на кои­то все­ки дого­вор тряб­ва да дава ясен и нед­вус­мис­лен отговор:

Най-важ­ни клаузи:

а) Какъв е обе­мът на пре­дос­та­вя­ни­те права?

- Как­во включва?

- Само хар­ти­е­на кни­га или и електронна?

- Само печат­но про­из­ве­де­ние или и аудиопроизведение?

- Може ли изда­те­лят да пре­дос­та­вя пра­во за пол­з­ва­не на тре­ти лица? Напри­мер да пре­дос­та­ви на рек­лам­на агенция/рекламодател пра­во­то да изпол­з­ва час­ти от про­из­ве­де­ни­е­то и да полу­чи въз­наг­раж­де­ние за това?

б) За какъв срок се пре­дос­та­вя правото?

Засе­га мак­си­мал­ни­ят срок е 10 г.

в) Пра­во на изклю­чи­тел­но или пра­во на неиз­к­лю­чи­тел­но изпол­з­ва­не пре­дос­та­вя преводачът?

Обик­но­ве­но се пре­дос­та­вя пра­во за изклю­чи­тел­но изпол­з­ва­не, за да може изда­те­лят да има моно­пол вър­ху екс­пло­а­та­ци­я­та на про­из­ве­де­ни­е­то. Ако изклю­чи­тел­но­то пра­во не е дого­во­ре­но изрич­но, се счи­та, че е пре­дос­та­ве­но неиз­к­лю­чи­тел­но пра­во. Слу­ча­и­те, в кои­то не е пре­дос­та­ве­но изклю­чи­тел­но пра­во, най-чес­то са недог­леж­да­не на изда­тел­с­т­во­то и като цяло това касае по-ста­ри договори.

г) Как­во въз­наг­раж­де­ние се дъл­жи и как се дължи?

Дъл­жи ли се допъл­ни­тел­но въз­наг­раж­де­ние при тър­гов­с­ки успех на про­из­ве­де­ни­е­то? Ако се дъл­жи твър­да сума като въз­наг­раж­де­ние, това би лиши­ло пре­во­да­ча от ико­но­ми­чес­ки­те пол­зи от един тър­гов­с­ки успех на пре­во­да му. Зато­ва е доб­ре да се уго­во­ри допъл­ни­тел­но въз­наг­раж­де­ние при дости­га­не на опре­де­лен тираж/ново изда­ние или т.н. На прак­ти­ка тако­ва въз­наг­раж­де­ние се дъл­жи по закон – чл. 38, ал. 2 от ЗАПСП. Въп­ро­сът е оба­че то да бъде пред­ва­ри­тел­но опре­де­ле­но, а не да се опре­де­ля с допъл­ни­тел­ни пре­го­во­ри, кои­то, ако не завър­шат със съг­ла­сие, ще завър­шат със съд.

Дру­ги­ят прак­ти­чес­ки момент е свър­зан с уста­но­вя­ва­не­то на отпе­ча­та­ния тираж. Тук изда­тел­с­т­во­то може да прикри­ва дейс­т­ви­тел­ния тираж, с оглед да не пла­ти съот­вет­но­то въз­наг­раж­де­ние (и не само него).

д) Как­ва е съд­ба­та на неп­ро­да­де­ни­те екзем­п­ля­ри след изти­ча­не на сро­ка на договора?

Могат ли да ги допро­да­дат изда­те­ли­те или не могат? Ако не е уго­во­ре­но, че могат да ги про­да­дат, нямат тако­ва пра­во. на прак­ти­ка е мно­го труд­но да се уста­но­ви дали оста­на­ли­те екзем­п­ля­ри не са отпе­ча­та­ни допъл­ни­тел­но от изда­те­ля, а твър­де­ни­е­то му, че се касае за неп­ро­да­де­ни екзем­п­ля­ри, не е защит­на теза.

е) Кол­ко екзем­п­ля­ра се дъл­жат на автора?

ж) Може ли издателството/редакторът да вна­ся про­ме­ни в превода?

Това е едно от неи­му­щес­т­ве­ни­те пра­ва, кои­то има авто­рът, но кои­то могат да бъдат пре­дос­та­ве­ни на изда­тел­с­т­во­то. Сми­съ­лът е при про­ти­во­ре­чие меж­ду пре­во­дач и редак­тор спо­рът да бъде решен. Ако се пре­дос­та­вя тако­ва пра­во, тряб­ва изрич­но да се посо­чи за кои слу­чаи – за да не се ока­же, че е пре­дос­та­ве­но за цялос­т­на пре­ра­бот­ка и съз­да­ва­не на ново произведение.

з) Отстъп­ват ли се пра­ва­та за аудиокниги?

Ако се отстъп­ват, тряб­ва да се посо­чи изрич­но. Също така тряб­ва да се отстъ­пи и пра­во­то на изда­те­ля да раз­ре­ша­ва на тре­ти лица пуб­лич­но­то изпъл­не­ние на про­из­ве­де­ни­е­то (защо­то то се озву­ча­ва от артист), как­то и изпол­з­ва­не­то на дру­ги про­из­ве­де­ния – синхронизиране.

14. Само за изда­ва­не­то на пре­во­да на хар­тия / кни­га ли отстъп­вам автор­с­ко­то пра­во на издател?

Вся­ко изпол­з­ва­не на про­из­ве­де­ни­е­то тряб­ва да е уго­во­ре­но изрично.

Зато­ва, ако в дого­во­ра не е уго­во­ре­но и изда­ва­не­то на пре­во­да за елек­т­рон­на кни­га, то за тако­ва изда­ва­не тряб­ва да се полу­чи допъл­ни­тел­но съг­ла­си­е­то на пре­во­да­ча и съот­вет­но – да му се запла­ти въз­наг­раж­де­ние за това.

15. За кои про­из­ве­де­ния пре­дос­та­вям допъл­ни­тел­но раз­ре­ше­ние с отде­лен дого­вор / кла­у­за в договор?

а) ауди­ок­ни­ги;

б) елек­т­рон­ни книги;

в) пре­вод на дра­ма­тур­гич­но про­из­ве­де­ние или изпол­з­в­не на пре­вод за изра­бот­ва­не на сценарий.

16. Как­во да не се прави?

а) да не се отстъп­ват пра­ва по чл. 42 от ЗАПСП;

б) вина­ги да се уго­ва­ря срок на използване;

в) да не се уго­ва­ря въз­наг­раж­де­ние, кое­то не дава въз­мож­ност за допъл­ни­тел­но въз­наг­раж­де­ние при тър­гов­с­ки успех;

г) да не се отстъп­ват пра­ва, за кои­то е ясно, че изда­те­лят няма намерение/възможност да реализира;

д) да не се отстъп­ват пра­ва безплатно.

17. За какъв пери­од от вре­ме мога да отстъ­пя автор­с­ки­те си пра­ва вър­ху превод?

Мак­си­мал­ни­ят срок, за кой­то може да бъде отстъ­пе­но пра­во­то, е 10 годи­ни. Ако нищо не е уго­во­ре­но в дого­во­ра, се счи­та, че сро­кът на отстъп­ва­не на пра­ва е 3 годи­ни, съг­лас­но чл. 37, ал. 1.

При дого­во­ри­те по чл. 42 от ЗАПСП няма огра­ни­че­ние за сро­ка, макар въп­ро­сът дали е при­ло­жи­ма нор­ма­та на чл. 37 от ЗАПСП за 10-годиш­но огра­ни­че­ние да е спо­рен. Пора­ди лип­са­та на прак­ти­ка сро­кът вина­ги тряб­ва да бъде уго­ва­рян изрич­но, осо­бе­но по дого­во­ри­те по чл. 42 от ЗАПСП. Ако е уго­во­рен срок при дого­вор по чл. 42 от ЗАПСП, той ще се при­ла­га. Въоб­ще, точ­но­то уго­ва­ря­не на кла­у­зи­те избяг­ва тео­ре­тич­ни­те спорове.

С оглед реа­ли­за­ци­я­та на изда­ни­е­то и въз­вра­ща­е­мост­та за изда­те­ля, от една стра­на, и инте­ре­си­те на пре­во­да­ча, от дру­га, е пре­по­ръ­чи­тел­но сро­кът да е 5 годи­ни, как­то е посо­че­но в Хек­са­ло­га или Кодек­са за доб­ри прак­ти­ки, при­ет от ОС на ЕСАЛП на 14 май 2011 г.

18. Може ли пре­во­да­чът да отстъ­пи пра­во­то да бъдат изпол­з­ва­ни всич­ки пре­во­ди, кои­то би съз­дал, дока­то е жив?

Не. Спо­ред раз­по­ред­би­те на чл. 37, ал. 1 от ЗАПСП, нищо­жен е дого­во­рът, с кой­то авто­рът отстъп­ва пра­во­то да се изпол­з­ват всич­ки про­из­ве­де­ния, кои­то той би съз­дал, дока­то е жив.

19. Как­во се случ­ва, след като изте­че сро­кът на дого­во­ра за използване?

След изти­ча­не на сро­ка на дого­во­ра за изпол­з­ва­не изда­те­лят няма пра­во пове­че да про­да­ва про­из­ве­де­ни­е­то, неза­ви­си­мо дали има оста­нал тираж, освен ако е уго­во­ре­но про­тив­но­то. Ако изда­те­лят про­дъл­жи да про­да­ва про­из­ве­де­ни­е­то, това пред­став­ля­ва изпол­з­ва­не на про­из­ве­де­ни­е­то след изти­ча­не­то на сро­ка, даден от пре­во­да­ча, пора­ди кое­то за подоб­но про­дъл­жа­ва­що след края на сро­ка на дого­во­ра изпол­з­ва­не се изис­к­ва ново раз­ре­ше­ние от стра­на на пре­во­да­ча (сре­щу съот­вет­но възнаграждение).

20. Мога ли да отстъ­пя автор­с­ко­то пра­во вър­ху даден пре­вод на пове­че от едно издателство?

Съг­лас­но чл. 36 от ЗАПСП автор­с­ко­то пра­во може да бъде пре­дос­та­ве­но като изклю­чи­тел­но или като неизключително.

При пре­дос­та­вя­не на изклю­чи­тел­но пра­во пре­во­да­чът не може да изпол­з­ва пре­во­да в рам­ки­те на сро­ка на дого­во­ра – нито самос­то­я­тел­но, нито като пре­дос­та­вя пра­ва за изпол­з­ва­не на тре­ти лица. При пре­дос­та­вя­не на неиз­к­лю­чи­тел­но пра­во пре­во­да­чът може да изпол­з­ва пре­во­да и да го пре­дос­та­вя на тре­ти лица, т.е. издателства.

Изклю­чи­тел­на­та кла­у­за тряб­ва да е уго­во­ре­на пис­ме­но и изрич­но. Ако няма така­ва уго­вор­ка, е пре­дос­та­ве­но неиз­к­лю­чи­тел­но право.

21. Може ли изда­тел­с­т­во­то да отстъп­ва от мое име пра­ва­та вър­ху пре­во­да на дру­го изда­тел­с­т­во или за пуб­ли­ку­ва­не­то на аудиокнига?

Зави­си дали в дого­во­ра е пре­дос­та­ве­но тако­ва пра­во от пре­во­да­ча на изда­тел­с­т­во­то. Ако не е пре­дос­та­ве­но, тога­ва за пуб­ли­ку­ва­не­то на ауди­ок­ни­га тряб­ва да се даде допъл­ни­тел­но съг­ла­сие от стра­на на пре­во­да­ча – за пуб­лич­но­то изпъл­не­ние на про­из­ве­де­ни­е­то, него­вия запис и раз­прос­т­ра­не­ние като аудиокнига.

22. Мога ли да отстъп­вам пра­ва­та вър­ху пре­во­да за ауди­ок­ни­га, кога­то имам дого­вор с изда­тел­с­т­во за пуб­ли­ку­ва­не в кни­жен вариант?

Да, ако не е уго­во­ре­но изрич­но в дого­во­ра с изда­тел­с­т­во­то, че е пре­дос­та­ве­но изклю­чи­тел­но­то пра­во за изпол­з­ва­не на превода.

Отстъп­ва­не­то на пра­ва­та вър­ху пре­во­да за ауди­ок­ни­га включ­ва пра­во­то на съот­вет­но­то издателство/платформа да осъ­щес­т­вя­ва или да раз­ре­ша­ва на тре­ти лица да извър­шат пуб­лич­но изпъл­не­ние и зву­ко­за­пис на пуб­лич­но­то изпъл­не­ние под фор­ма­та на ауди­ок­ни­га и ней­но­то разпространение.

23. Тряб­ва ли да съм само­о­си­гу­ря­ва­що се лице, за да сключ­вам автор­с­ки договор?

Не е необ­хо­ди­мо лице­то да е само­о­си­гу­ря­ва­що се лице, за да сключ­ва такъв договор.

24. Как­ви са нор­ма­тив­но призна­ти­те раз­хо­ди на преводача?

Съг­лас­но чл. 29, ал.1, т.1, б.б. ЗДДФЛ нор­ма­тив­но призна­ти­те раз­хо­ди за автор­с­ки въз­наг­раж­де­ния са 40%, кое­то включ­ва и автор­с­ко­то въз­наг­раж­де­ние за преводача.

При про­из­ве­де­ние, съз­да­де­но по поръч­ка, нор­ма­тив­но призна­ти­те раз­хо­ди се опре­де­лят в зави­си­мост от това как­ва част от въз­наг­раж­де­ни­е­то е за изра­бот­ка­та и как­ва част – за отстъ­пе­ни­те автор­с­ки пра­ва. В част­та за изра­бот­ка­та (чл. 29, ал.1, т. 1, б.в) нор­ма­тив­но призна­ти­те раз­хо­ди са 25%, докол­ко­то се при­рав­ня­ват към дру­ги­те видо­ве извън­т­ру­до­ви въз­наг­раж­де­ния, а в част­та за отстъ­пе­ни­те автор­с­ки пра­ва се при­ла­га посо­че­на­та по-горе раз­по­ред­ба, каса­е­ща призна­ва­не­то на 40% раз­хо­ди за автор­с­ки възнаграждения.

25. Начис­ля­ват ли се оси­гу­ров­ки при автор­с­ки дого­вор и как­ви удръж­ки има при плащането?

Оси­гу­ров­ки – не, защо­то отстъп­ва­не­то на автор­с­ко пра­во е нет­ру­до­ва дей­ност; удър­жат се само данъ­ци, и то по жела­ние на пре­во­да­ча с дек­ла­ра­ция в пър­ви­те 9 месе­ца от годината.

26. При­ето ли е да искам аванс за превода?

Дого­ва­ря­не­то на аван­со­во пла­ща­не е гаран­ция за добро­съ­вес­т­но­то изпъл­не­ние на дого­во­ра от стра­на­та, коя­то пре­дос­та­вя аван­са. Пора­ди тази при­чи­на е доб­ре той да се уго­ва­ря. Пре­по­ръ­ка­та от ЕСАЛП (т.3 от посо­че­ния по-горе Хек­са­лог) е аван­сът да е в раз­мер поне на 1/3 от обща­та стой­ност на договора.

27. Как­ви са при­ем­ли­ви­те сро­ко­ве за запла­ща­не на превода?

Пре­по­ръч­ва­ме това да е изрич­но уго­во­ре­но в дого­во­ра и да ста­ва в рам­ки­те на месец от пре­да­ва­не­то или одоб­ре­ни­е­то на превода.

28. Кога един пре­вод се смя­та за одобрен?

Пре­по­ръч­ва­ме в дого­во­ра да е изрич­но уго­во­рен срок (1 месец), в кой­то изда­те­лят да се про­из­не­се по пре­да­де­ния му пре­вод. Ако не се е про­из­не­съл, пре­во­дът след­ва да се смя­та за одобрен.

29. Как­во се случ­ва, ако изда­тел­с­т­во­то не изда­де пре­во­да в обозрим срок?

При поло­же­ние, че е отстъ­пе­но изклю­чи­тел­но пра­во на изпол­з­ва­не, задъл­же­ние на пол­з­ва­те­ля е в дву­го­ди­шен срок да започ­не да изпол­з­ва про­из­ве­де­ни­е­то – в слу­чая да го изда­де, съг­лас­но раз­по­ред­ба­та на чл. 39, ал. 1 от ЗАПСП.

Тако­ва задъл­же­ние не същес­т­ву­ва за титу­ля­ра на неиз­к­лю­чи­тел­но пра­во, докол­ко­то в този слу­чай пра­ва­та на пол­з­ва­не на авто­ра не се накър­ня­ват – той може да отстъ­пи про­из­ве­де­ни­е­то на дру­го лице.

При поло­же­ние, че пол­з­ва­те­лят с изклю­чи­тел­но пра­во на изпол­з­ва­не не започ­не да изпол­з­ва про­из­ве­де­ни­е­то (напр. да го изда­де и раз­прос­т­ра­ня­ва) в дву­го­ди­шен срок от сключ­ва­не­то на дого­во­ра или от пре­да­ва­не­то на про­из­ве­де­ни­е­то, авто­рът има пра­во да раз­ва­ли дого­во­ра. Раз­ва­ля­не­то на дого­во­ра е за в бъде­ще, т.е. няма обрат­на сила, спо­ред Реше­ние № 92 от 26.03.2021 г. по т. д. № 231 / 2019 г. на Вър­хо­вен каса­ци­о­нен съд, 1‑во тър. отде­ле­ние. Това е важ­но, защо­то озна­ча­ва, че при раз­ва­ля­не на дого­во­ра авто­рът не дъл­жи връ­ща­не на пла­те­но­то му възнаграждение.

30. Тира­жът има ли зна­че­ние за раз­ме­ра на възнаграждението?

Няма прак­ти­ка въз­наг­раж­де­ни­е­то да се уго­ва­ря по този начин.

Умес­т­но е оба­че да се уго­ва­ря въз­наг­раж­де­ние при тър­гов­с­ки успех. Чл. 38, ал. 2 от ЗАПСП пре­дос­та­вя пра­во на пре­во­да­ча, кога­то въз­наг­раж­де­ни­е­то, опре­де­ле­но като еднок­рат­на сума, се ока­же явно несъ­раз­мер­но на при­хо­ди­те, полу­че­ни от изпол­з­ва­не­то на про­из­ве­де­ни­е­то, да иска уве­ли­че­ние на въз­наг­раж­де­ни­е­то. Ако не се постиг­не съг­ла­сие меж­ду стра­ни­те, спо­рът се реша­ва от съда по спра­вед­ли­вост. По-доб­ре е оба­че това да е изна­чал­но уго­во­ре­но в самия дого­вор, откол­ко­то то да бъде опре­де­ля­но от съда, кое­то е нерен­та­бил­но, про­дъл­жи­тел­но, труд­но и неси­гур­но начинание.

Допъл­ни­тел­но въз­наг­раж­де­ние при тър­гов­с­ки успех не се пред­виж­да по закон при дого­во­ра по чл. 42 ЗАПСП. То оба­че може да бъде опре­де­ле­но от стра­ни­те в договора.

31. Ако съм полу­чил суб­си­дия за пре­во­да, може ли изда­тел­с­т­во­то да задър­жи част от нея, за да си покрие дру­ги разходи?

Не.

32. Имам ли пра­во на без­п­лат­ни екзем­п­ля­ри от пре­во­да си?

Да, ако в дого­во­ра не е уго­во­ре­но дру­го, има­те пра­во на 5 без­п­лат­ни екзем­п­ля­ра, спо­ред раз­по­ред­би­те на чл. 47, т. 4.

33. Издателството/редакторът може ли да нана­ся про­ме­ни в пре­во­да без съг­ла­си­е­то на преводача?

Не – пре­во­да­чът има пра­во да се про­ти­во­пос­та­вя на вся­как­ви про­ме­ни в пре­во­да съг­лас­но раз­по­ред­би­те на чл. 15. Пре­по­ръч­ва­ме в дого­во­ра изрич­но да се уго­во­ри про­це­сът на редак­ция. пре­во­да­чът тряб­ва да бъде актив­на­та стра­на и да насто­я­ва да си прегле­да тек­с­та след наме­са­та на редак­то­ра и коректора.

34. Какви са осо­бе­нос­ти­те при под­пис­ва­не на дого­во­ри с чуж­дес­т­ран­ни лица (кои­то се нами­рат извън Бъл­га­рия)?

Чуж­да­та юрис­дик­ция, от една стра­на, има раз­лич­ни пра­ви­ла, а от дру­га, раз­ли­ки­те не са тол­ко­ва същес­т­ве­ни. Те най-чес­то са в дис­по­зи­тив­ни­те нор­ми, т.е. оне­зи „резер­в­ни” нор­ми, кои­то се при­ла­гат, ако стра­ни­те не са се уго­во­ри­ли друго.

Най-доб­ре е да се потър­си чужд адво­кат. Това в пове­че­то слу­чаи може да е мно­го нерен­та­бил­но – писа­не­то на дого­во­ри­те е нерен­та­бил­но как­то за пре­во­да­чи­те, така и за мал­ки­те издателства.

Зара­ди това, че нор­ми­те са общо взе­то сход­ни, а там къде­то се раз­ли­ча­ват, са дис­по­зи­тив­ни, е необ­хо­ди­мо мак­си­мал­но добро уреж­да­не на детай­ли­те: обем на пре­дос­та­ве­ни пра­ва, срок, въз­наг­раж­де­ние, допъл­ни­тел­но въз­наг­раж­де­ние при голям обем про­даж­би, начи­ни, по кои­то ще се отчи­тат про­даж­би­те. Имен­но отчи­та­не­то на про­даж­би­те е най-сери­оз­ни­ят проб­лем, докол­ко­то прак­ти­чес­ки спо­де­ля­не­то на тази инфор­ма­ция зави­си от доб­ра­та воля на изда­те­ли­те, освен кога­то се стиг­не до съд, като дори в този слу­чай те могат да не я спо­де­лят, ако са я прикри­ли по вре­ме на издаването.

Важ­но пра­ви­ло е и това, че в отно­ше­ни­я­та, каса­е­щи вза­и­мо­от­но­ше­ния с лица от ЕС, ЕИП и Кон­фе­де­ра­ция Швей­ца­рия, не са при­ло­жи­ми защит­ни­те тари­фи, кои­то е допус­ти­мо да се при­ла­гат в пра­во­от­но­ше­ния на тери­то­ри­я­та на Репуб­ли­ка Бъл­га­рия, въз осно­ва на чл. 10, ал. 3 от Зако­на за закри­ла и раз­ви­тие на кул­ту­ра­та.

35. Как­ви пра­ва има авто­рът на превод?

Автор­с­ко­то пра­во е ком­п­лек­с­но пра­во, кое­то включ­ва неи­му­щес­т­ве­ни и иму­щес­т­ве­ни пра­ва. Те са опи­са­ни в чл. 15 и в чл. 18 от ЗАПСП. Няма китайс­ка сте­на меж­ду две­те – част от неи­му­щес­т­ве­ни­те пра­ва също могат да бъдат „про­да­де­ни”, с изклю­че­ние на опи­са­ни­те в т.2 и т.4; на прак­ти­ка те също могат да ста­нат обект на про­даж­ба, ако авто­рът реши да се отка­же от пра­во­то си.

Най-гру­бо неи­му­щес­т­ве­ни­те пра­ва включ­ват пра­во­то на призна­ние на авто­ра, а иму­щес­т­ве­ни­те – пра­во­то да екс­пло­а­ти­ра про­из­ве­де­ни­е­то си.

Неи­му­щес­т­ве­ни права:

1. да реши дали съз­да­де­но­то от него про­из­ве­де­ние може да бъде разгласено;

2. да иска призна­ва­не на него­во­то автор­с­т­во вър­ху про­из­ве­де­ни­е­то – неот­чуж­ди­мо пра­во;

3. да реши дали про­из­ве­де­ни­е­то му да бъде раз­гла­се­но под псев­до­ним или анонимно;

4. да иска име­то му, псев­до­ни­ма му или друг иден­ти­фи­ци­ращ го автор­с­ки знак да бъдат обозна­ча­ва­ни по съот­вет­ния начин при вся­ко изпол­з­ва­не на про­из­ве­де­ни­е­то – неот­чуж­ди­мо пра­во;

5. да иска запаз­ва­не на целост­та на про­из­ве­де­ни­е­то и да се про­ти­во­пос­та­вя на вся­как­ви про­ме­ни в него, как­то и на вся­ко дру­го дейс­т­вие, кое­то би мог­ло да нару­ши закон­ни­те му инте­ре­си или лич­но­то му достойнство;

6. да про­ме­ня про­из­ве­де­ни­е­то си, ако с това не се нару­ша­ват пра­ва, при­до­би­ти от дру­ги лица;

8. да спре изпол­з­ва­не­то на про­из­ве­де­ни­е­то пора­ди про­ме­ни в убеж­де­ни­я­та си, с изклю­че­ние на реа­ли­зи­ра­ни­те про­из­ве­де­ния на архи­тек­ту­ра­та, като обез­ще­ти за пре­тър­пе­ни­те вре­ди лица­та, кои­то закон­но са при­до­би­ли пра­во­то да изпол­з­ват произведението

Иму­щес­т­ве­ни права

Прак­ти­чес­ки поглед­на­то, пра­во­то е едно – авто­рът да екс­пло­а­ти­ра про­из­ве­де­ни­е­то си. Изпол­з­ва­не­то е доуточ­не­но в чл. 18, ал. 2 от ЗАПСП:

1. въз­про­из­веж­да­не­то на про­из­ве­де­ни­е­то (съз­да­ва­не­то на копия, екземпляри)

2. раз­прос­т­ра­не­ни­е­то сред неог­ра­ни­чен брой лица на ори­ги­на­ла или екзем­п­ля­ри от про­из­ве­де­ни­е­то (най-чес­то продажбата);

3. пуб­лич­но­то пред­ста­вя­не или изпъл­не­ние на произведението;

7. пре­веж­да­не­то на про­из­ве­де­ни­е­то на друг език;

8. пре­ра­бот­ка­та на про­из­ве­де­ни­е­то – напр. от роман в сце­на­рий за филм

10. пред­ла­га­не­то по без­жи­чен път или по кабел на достъп на неог­ра­ни­чен брой лица до про­из­ве­де­ни­е­то или до част от него по начин, позво­ля­ващ този достъп да бъде осъ­щес­т­вен от мяс­то и по вре­ме, инди­ви­ду­ал­но избра­ни от все­ки от тях;

11. вно­сът и изно­сът в тре­ти дър­жа­ви на екзем­п­ля­ри от про­из­ве­де­ни­е­то в тър­гов­с­ко количество

36. Допус­ти­мо ли е изпол­з­ва­не­то на пре­вод без възнаграждение?

Съг­лас­но раз­по­ред­ба­та на чл. 19 от ЗАПСП авто­рът има пра­во на въз­наг­раж­де­ние за все­ки вид изпол­з­ва­не на про­из­ве­де­ни­е­то и за вся­ко поред­но изпол­з­ва­не на същия вид.

Това прин­цип­но озна­ча­ва, че авто­рът има пра­во на отчис­ле­ния от про­даж­би­те, как­то и от копи­ра­не­то и заема­не­то на про­из­ве­де­ни­е­то от биб­ли­о­те­ки (чл. 22а от ЗАПСП).

37. Може ли пре­вод да се изпол­з­ва без пред­ва­ри­тел­но­то съг­ла­сие на автора?

Про­из­ве­де­ни­е­то се изпол­з­ва само след пред­ва­ри­тел­но­то съг­ла­сие на авто­ра, освен кога­то този закон пред­виж­да дру­го Зако­нът пред­виж­да дру­го в хипо­те­зи­те на чл. 24 и 25 от ЗАПСП и касае слу­чаи, в кои­то изпол­з­ва­не­то на пре­во­да (най-чес­то на част от него) е соци­ал­но оправ­да­но. Хипо­те­зи­те включ­ват въз­мож­нос­ти с науч­ни, обра­зо­ва­тел­ни, соци­ал­ни и дру­ги оправ­да­ни спо­ред зако­на цели, но като цяло не водят до сери­оз­но накър­ня­ва­не на пра­во­то на автора.

38. Кой носи отго­вор­ност за нару­ша­ва­не­то на пра­ва по този закон?

Нару­ши­те­лят – физи­чес­ко или юри­ди­чес­ко лице, носи:

а) граж­дан­с­ка отго­вор­ност, изра­зя­ва­ща се в обез­ще­тя­ва­не на авто­ра за нане­се­ни­те вреди;

б) адми­нис­т­ра­тив­на отго­вор­ност – изра­зя­ва­ща се в нала­га­не на гло­ба или иму­щес­т­ве­на сан­к­ция за извър­ше­но­то нару­ше­ние, пред­ви­де­на в чл. 97а от ЗАПСП;

в) нака­за­тел­на отго­вор­ност – само по отно­ше­ние на физи­чес­ки­те лица, за теж­ки нару­ше­ния на пра­во­то на авто­ра, изра­зя­ва­ща се в нала­га­не на нака­за­ние по Нака­за­тел­ния кодекс, напр. съг­лас­но чл. 172а НК – за нераз­ре­ше­но изпол­з­ва­не и раз­прос­т­ра­не­ние на обек­ти на автор­с­ко­то право.