Daily Archives: October 23, 2022

Весела Данчева Еленкова

Работ­ни ези­ци: анг­лийс­ки, френски

Област на пре­во­да­чес­ка дей­ност: худо­жес­т­ве­на и неху­до­жес­т­ве­на лите­ра­ту­ра
Член на Съю­за на пре­во­да­чи­те в Бъл­га­рия от 2007 г.


Крат­ка биог­ра­фия:
2022 – асис­тент по медо­ти­ка на обу­че­ни­е­то по лите­ра­ту­ра при ФСФ, СУ „Св. Кли­мент Охрид­с­ки“
2020–2022 – редо­вен док­то­рант при катед­ра „Мето­ди­ка“, ФСФ, СУ „Св. Кли­мент Охрид­с­ки“
2010–2020 – съос­но­ва­тел, пред­се­да­тел на упра­ви­тел­ния съвет и замес­т­ник-дирек­тор на ино­ва­тив­но ЧСУ „Проф. Нико­лай Рай­нов“ с вал­дор­ф­с­ка мето­ди­ка на пре­по­да­ва­не – сдру­же­ние с нес­то­пан­с­ка цел в общес­т­ве­на пол­за
1993 – досе­га – пре­во­дач на сво­бод­на практика

Обра­зо­ва­ние:
2017–2021 – про­фе­си­о­нал­на ква­ли­фи­ка­ция за учи­тел по бъл­гар­с­ки език и лите­ра­ту­ра, СУ „Св. Кли­мент Охрид­с­ки“
2015–2017 – Магис­тър по пуб­лич­на адми­нис­т­ра­ция със спе­ци­а­ли­за­ция „Дър­жав­на адми­нис­т­ра­ция“, УНСС
1994–2000 – Магис­тър по анг­лийс­ка фило­ло­гия, СУ „Св. Кли­мент Охрид­с­ки“
1989–1994 – Пър­ва анг­лийс­ка ези­ко­ва гим­на­зия, гр. София

Пре­во­ди:

Худо­жес­т­ве­на лите­ра­ту­ра, пре­во­дач
Брон­те, Шар­лот. Про­ко­ба­та. Прев. В. Елен­ко­ва. София: ФАМА, 2009.
Джеймс, Хен­ри. Уошинг­тън Ску­е­ър. Прев. В. Елен­ко­ва. София: ФАМА, 2009.
Джеймс, Хен­ри. Архи­вът на Аспърн. Прев. В. Елен­ко­ва. София: ФАМА, 2008.
Кинг, Сти­вън. Всич­ко е съд­бов­но. 14 мис­те­рии. Прев. В. Елен­ко­ва, В. Прошко­ва. София: Пле­я­да, 2002.
Кинг, Сти­вън. Чер­ни­ят дом. Прев. В. Елен­ко­ва. София: Пле­я­да, 2002.
Кинг, Сти­вън. Капан за съни­ща. Прев. В. Елен­ко­ва, В. Прошко­ва. София: Пле­я­да, 2001.
Кинг, Сти­вън. Сър­ца в Атлан­ти­да. Прев. М. Вапи­рев, В. Елен­ко­ва, В. Прошко­ва. София: Пле­я­да, 2000.
Кинг, Сти­вън. Тор­ба с кос­ти. Прев. В. Елен­ко­ва, В. Прошко­ва. София: Пле­я­да, 1999.
Кинг, Сти­вън. Отмъс­ти­те­ли­те. Прев. В. Елен­ко­ва. София: Пле­я­да, 1999.
Кинг, Сти­вън. Роуз Мадър. Прев. В. Елен­ко­ва. София: Пле­я­да, 1997.
Кинг, Сти­вън. Без­съ­ние. Прев. В. Елен­ко­ва, Тодо­ров, Ж., Чер­не­ва, Ю. София: Пле­я­да, 1996.
Кинг, Сти­вън. Сблъ­сък. Прев. А. Гла­ва­на­ко­ва, В. Елен­ко­ва, Л. Нико­лов, В. Прошко­ва, М. Рака­джи­е­ва. София: Пле­я­да, 1996.
Милър, Артър. Избра­ни есе­та. Прев. В. Елен­ко­ва, В. Прошко­ва, М. Сто­и­ме­нов. София: РАТА, 2005.
Мичъл, Дей­вид. Хиля­ди­те есе­ни на Якоб де Зут. Прев. В. Елен­ко­ва. София: Про­зо­рец, 2012 (номи­ни­ра­на за награ­да­та „Кръс­тан Дян­ков“).
Ору­ел, Джордж. 1984. Прев. В. Елен­ко­ва. София: ФАМА, 2021.
Ору­ел, Джордж. Още въз­дух. Прев. В. Елен­ко­ва. София: ФАМА, 2008.
Ору­ел, Джордж. На дъно­то в Париж и Лон­дон. Прев. В. Елен­ко­ва. София: ФАМА, 2008.
Паркс, Адел. Да си наме­риш майс­то­ра. София: Ера, 2004; Кра­ят на игра­та. София: Сано­ма Бля­сък Бъл­га­рия, 2013.
По, Едгар Алан. Раз­ка­зи. Прев. В. Елен­ко­ва, В. Прошко­ва. София: Изток-Запад, 2021.
Саро­ян, Уилям. Той и тя. Прев. В. Елен­ко­ва. София: ФАМА, 2006.
Сто­ун, Ървинг. Страс­ти­те на разума. София: Ера, 2002; 2018
Уилямс, Тене­си. Избра­ни раз­ка­зи. Прев. В. Елен­ко­ва, В. Прошко­ва. София: РАТА, 2005.
Уо, Ивлин. Сен­за­ци­он­ни нови­ни. Прев. В. Елен­ко­ва. София: ФАМА, 2013.

Фаулс, Джон. Ман­ти­са. Прев. В. Елен­ко­ва. София: РАТА, 1998.

Неху­до­жес­т­ве­на лите­ра­ту­ра, пре­во­дач
Айо­вин, Вики. Бре­мен­ност­та. Прев. В. Елен­ко­ва. София: Изток-Запад, 2006.
Бънел, Лин­да. Кни­га на поня­ти­я­та в хюман дизайн. Прев. В. Елен­ко­ва. София: Кибеа, 2015.
Вихерт, Крис­тоф. Радост­та от пре­по­да­ва­не­то. Прев. В. Елен­ко­ва. София: Кибеа, 2021.
Пиър­сън, Каръл. Завръ­ща­не­то на Пер­се­фо­на. Прев. В. Елен­ко­ва. София: Кибеа, 2015.

Неху­до­жес­т­ве­на лите­ра­ту­ра, редак­тор
Буку­рещ­ли­ев, Анд­рей. Шуман. Прев. З. Китин­с­ка. София: Orange factory, 2010.
Буку­рещ­ли­ев, Анд­рей. Музи­кал­ни­ят език. Прев. П. Риба­ро­ва. София: Orange factory, 2011.

Дан­ни за кон­такт: elenkova.vessela@gmail.com