Да превеждаш непреводимото“

По слу­чай Меж­ду­на­род­ния ден на пре­во­да­ча работ­на­та гру­па „Види­мост“ към ЕСАЛП съз­да­де кра­тък филм, озаг­ла­вен „Да пре­веж­даш неп­ре­во­ди­мо­то“, с кой­то се отбе­ляз­ва и сто­го­диш­ни­на­та от пуб­ли­ку­ва­не­то на „Оди­сей“ на Джойс. Наша­та сек­ция учас­т­ва с радост в това начи­на­ние; бла­го­да­рим от сър­це на Игли­ка Васи­ле­ва, коя­то може­те да види­те във филм­че­то.
Пове­че инфор­ма­ция може­те да про­че­те­те на сай­та на ЕСАЛП на адрес: https://www.ceatl.eu/ceatl-presents-translating-the-untranslatable.