Юбилейна награда за Огнян Стамболиев

След 16 наши и меж­ду­на­род­ни награ­ди, сред кои­то и три минис­тер­с­ки (от Бъл­га­рия, Румъ­ния и Мол­до­ва), две ака­де­мич­ни (от Буку­рещ и Киши­нев), а също и Злат­на­та лира на Съю­за на музи­кал­ни­те дей­ци, в наве­че­ри­е­то на сво­я­та 75-годиш­ни­на, г‑н Огнян Стам­бо­ли­ев (род. 1947) бе удос­то­ен и с голя­ма­та награ­да за кул­ту­ра и от род­ния си град Русе. Автор на пет кни­ги с музи­кал­на тема­ти­ка, сред кои­то „Нова кни­га за опе­ра­та“ в 2 тома и пър­ва­та бъл­гар­с­ка „Кни­га за опе­ре­та­та и мюзи­къ­ла – от Офен­бах до Уебър“ и на пове­че от 50 пре­вод­ни кни­ги с поезия,
про­за и дра­ма­тур­гия от румън­с­ки, ита­ли­ан­с­ки и френ­с­ки авто­ри, как­то и на опер­ни либ­ре­та и 70 пие­си за теа­тъ­ра. Той рабо­ти мно­го актив­но и за печа­та с кри­ти­чес­ки мате­ри­а­ли в област­та на музи­ка­та и лите­ра­ту­ра­та и проб­ле­ми на кул­ту­ра­та. Напи­са голям брой пор­т­ре­ти на бъл­гар­с­ки опер­ни дей­ци от сто­ли­ца­та и стра­на­та. Наско­ро изда­де кни­га за голе­мия бъл­гар­с­ки опе­рен артист Кирил Кръс­тев и два обе­мис­ти пре­во­да – на нов роман и сбор­ник пие­си от голе­мия румън­с­ко-френ­с­ки белет­рист и дра­ма­тург-диси­дент Матей Виш­ни­ек (род. 1956).

Игли­ка Пее­ва, Радио Русе