Daily Archives: June 22, 2022

Конкурс Годишни национални награди на СПБ за превод – 2022 г.

Ува­жа­е­ми изда­те­ли, кри­ти­ци, цени­те­ли на доб­рия превод,

Съю­зът на пре­во­да­чи­те в Бъл­га­рия (СПБ) Ви кани да напра­ви­те сво­и­те пред­ло­же­ния за Годиш­ни­те наци­о­нал­ни награ­ди на СПБ за пре­вод в раз­лич­ни облас­ти и категории.

За Ваше улес­не­ние и в услу­га на жури­та­та при­ла­га­ме фор­му­ляр за заяв­ка в .doc формат.

Награ­ди­те на СПБ се връч­ват вся­ка годи­на на Меж­ду­на­род­ния ден на пре­во­да­ча, 30 септември.

Номи­ни­рат се про­из­ве­де­ния, изда­де­ни меж­ду 01 юли 2021 и 30 юни 2022 г.

Спо­ред чл. 3 (6) от Пра­вил­ни­ка носи­тел на награ­да за кон­к­ре­тен пре­вод може да бъде номи­ни­ран отно­во след пери­од от три годи­ни. Инфор­ма­ция за носи­те­ли­те на награ­ди от пре­диш­ни годи­ни е налич­на на сай­та на СПБза 2019, 2020 и 2021 г.

Кра­ен срок за пода­ва­не на заяв­ки: 10 юли 2022 г., на e‑mail: office@bgtranslators.org.

Попъл­не­ни­ят фор­му­ляр след­ва да е придру­жен от: 1. номи­ни­ра­ния пре­вод – или в елек­т­ро­нен вари­ант и като книж­но тяло в един екзем­п­ляр (за пред­по­чи­та­не е този вари­ант), или само като книж­но тяло в три екзем­п­ля­ра, два от кои­то се връ­щат след кон­кур­са; 2. ори­ги­нал­ния текст в елек­т­ро­нен или в хар­ти­ен вари­ант (кой­то също се връ­ща впоследствие).

За вся­ко номи­ни­ра­но от изда­тел или инс­ти­ту­ция загла­вие се внaся так­са от 30 лв. за рецен­зи­ра­не­то му (на смет­ка­та на СПБ, посо­че­на във фор­му­ля­ра), а за инди­ви­ду­ал­ни пред­ло­же­ния от отдел­ни лица – 15 лв. При номи­ни­ра­не на пре­вод от бъл­гар­с­ки на чужд език так­са­та се удво­я­ва пора­ди необ­хо­ди­мост­та от допъл­ни­тел­но екс­пер­т­но оценяване.

За въп­ро­си и уточ­не­ния: тел. 0877 150 993.