Иглика Василева с Голямата специална награда на портал „Култура“ за 2021 г.

Има­ме удо­вол­с­т­ви­е­то да съоб­щим, че Голя­ма­та спе­ци­ал­на награ­да на Пор­тал Кул­ту­ра за 2021 г. полу­чи наша­та коле­га Игли­ка Васи­ле­ва зара­ди „голе­мия ѝ при­нос към бъл­гар­с­ко­то сло­во, как­то и зара­ди изклю­чи­тел­но­то ѝ майс­тор­с­т­во в пре­во­да на „Оди­сей“ на Джеймс Джойс и на голе­ми твор­би на анг­ло­е­зич­на­та класика“. 

Награ­ди­те бяха връ­че­ни на 1 ноем­в­ри, Деня на буди­те­ли­те, в „Перо­то“. Инфор­ма­ция за оста­на­ли­те награ­ди и сним­ки може­те да види­те тук.

Чес­ти­то на всич­ки наградени!