23 април — Световен ден на книгата и авторското право

На всич­ки чле­но­ве на СПБ, как­то и на всич­ки коле­ги и при­яте­ли, кои­то съз­да­ват и изда­ват Кни­ги, и на оне­зи, кои­то ги четат с любов, препро­чи­тат ги и поощ­ря­ват и дру­ги­те да четат:

Чес­тит Ден на кни­га­та и автор­с­ко­то пра­во, отбе­ляз­ван вече 25 годи­ни!

Да си поже­ла­ем здра­ве и мно­го стой­нос­т­ни кни­ги край нас!

И нека все по-мал­ко ни се нала­га да се борим сре­щу нару­ша­ва­не на автор­с­ко­то пра­во!

УС на СПБ