Daily Archives: April 2, 2020

02.04.2020: ПИСМО ДО МИНИСТЪР БОИЛ БАНОВ

Изх. № 05/02.04.2020

ДО

БОИЛ БАНОВ,

МИНИСТЪР НА КУЛТУРАТА,

СОФИЯ

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,

В насто­я­що­то извън­ред­но поло­же­ние се обръ­ща­ме към Вас от име­то на Съю­за на пре­во­да­чи­те в Бъл­га­рия (СПБ), за да Ви инфор­ми­ра­ме за отра­же­ни­е­то на кри­за­та, предиз­ви­ка­на от раз­прос­т­ра­не­ни­е­то на COVID-19, вър­ху  пре­во­да­чес­ко­то със­ло­вие. Дей­ност­та на пре­во­да­чи­те е теж­ко и ряз­ко засег­на­та в насто­я­щи­те кри­зис­ни обсто­я­тел­с­т­ва. Има­ме сери­оз­ни опа­се­ния, че поло­же­ни­е­то ще се вло­ша­ва в след­ва­щи­те месе­ци.

Понасто­я­щем голя­ма част от изда­тел­с­т­ва­та са замра­зи­ли пла­ща­ни­я­та към пре­во­да­чи за вече извър­ше­ни пре­во­ди, има мно­го слу­чаи на еднос­т­ран­но прекра­тя­ва­не от стра­на на изда­тел­с­т­ва­та на дого­во­ри с пре­во­да­чи за пре­во­ди, по кои­то те рабо­тят в момен­та или са пла­ни­ра­ли да рабо­тят до края на годи­на­та. Невъз­мож­но е да се пра­вят пуб­лич­ни пред­ста­вя­ния на кни­ги. Изда­тел­с­т­ва­та, от своя стра­на, са засег­на­ти финан­со­во от кри­за­та, тъй като затво­ре­ни­те кни­жар­ни­ци и вери­ги са прекра­ти­ли пла­ща­ния към тях (вклю­чи­тел­но неиз­дъл­же­ни суми от някол­ко месе­ца назад), а в насто­я­ща­та обста­нов­ка про­даж­би­те онлайн са в пъти по-мал­ки от оби­чай­ни­те. 

Голя­ма част от коле­ги­те, кои­то рабо­тят в област­та на уст­ния пре­вод, от сед­ми­ци са без никак­ва рабо­та пора­ди отме­не­ни­те кон­фе­рен­ции, масо­ви съби­тия, спи­ра­не­то на рабо­та­та на съда, прекра­тя­ва­не­то на пъту­ва­ни­я­та в чуж­би­на, бло­ки­ра­не­то на туриз­ма и т.н.

Немал­ка част от тях са регис­т­ри­ра­ни като само­о­си­гу­ря­ва­щи се и в момен­та дъл­жат оси­гу­ри­тел­ни внос­ки, въп­ре­ки че нямат ника­къв доход.

Лип­са­та на при­хо­ди зася­га осо­бе­но сил­но само­о­си­гу­ря­ва­щи­те се пре­во­да­чи и тези със склю­че­ни дого­во­ри, по кои­то не се извър­ш­ват пла­ща­ния. Също­то се отна­ся и за фил­мо­ви­те пре­во­да­чи. Важ­но е да се отбе­ле­жи, че пора­ди усло­ви­я­та на рабо­та­та си – нис­ки, нере­дов­но изпла­ща­ни хоно­ра­ри – тези наши коле­ги не раз­по­ла­гат със съб­ра­ни сред­с­тва за „чер­ни дни“ и мно­го от тях може да бъдат при­ну­де­ни да сме­нят про­фе­си­я­та си. Същес­т­ву­ва­не­то на пре­во­да­чес­ко­то със­ло­вие – с него­ви­те спе­ци­фич­ни, изграж­да­ни с годи­ни талант, уме­ния и ком­пе­тен­т­нос­ти – в дейс­т­ви­тел­ност е изло­же­но на риск, а това неми­ну­е­мо ще дове­де до сът­ре­се­ние в кул­ту­ра­та на бъл­гар­с­ко­то общес­т­во.

Ето защо смя­та­ме, че опи­са­на­та ситу­а­ция изис­к­ва спеш­ни мер­ки за помощ в област­та на кул­ту­ра­та – мер­ки, как­ви­то се пред­при­е­мат във всич­ки евро­пейс­ки стра­ни (за да Ви бъдем полез­ни, при­ла­га­ме файл с ори­ен­ти­ро­въч­на инфор­ма­ция, съб­ра­на от нас със съдейс­т­ви­е­то на коле­ги­те ни от евро­пейс­ки­те пре­во­да­чес­ки орга­ни­за­ции). В този сми­съл под­кре­пя­ме иска­ни­я­та на неза­ви­си­мия кул­ту­рен сек­тор за съз­да­ва­не­то на Струк­ту­рен и Соци­а­лен фонд към Минис­тер­с­т­во на кул­ту­ра­та. 

По отно­ше­ние на пре­во­да­чи­те насто­я­ва­ме кри­зис­ни­те мер­ки да вклю­чат мини­мум: 1) поема­не на оси­гу­ри­тел­ни­те внос­ки на само­о­си­гу­ря­ва­щи­те се пре­во­да­чи за вре­ме­то на извън­ред­но­то поло­же­ние и поне месец след това, за да не са при­ну­де­ни те да прекра­тят дей­ност­та си; 2) поема­не на 60% от неиз­п­ла­те­ни­те хоно­ра­ри по вече склю­че­ни дого­во­ри на пре­во­да­чи­те. Надя­ва­ме се също, че като по-ната­тъш­на мяр­ка – подоб­на на пред­при­е­ти­те в дру­ги дър­жа­ви – Минис­тер­с­т­во­то на кул­ту­ра­та ще оси­гу­ри фонд, от кой­то инди­ви­ду­ал­ни­те твор­ци, оста­на­ли без рабо­та пора­ди кри­за­та, да бъдат под­по­мог­на­ти финан­со­во за опре­де­лен пери­од от вре­ме.

С уве­ре­ност, че съп­ри­час­ти­е­то, раз­би­ра­не­то и навре­мен­на­та помощ ще ни помог­нат да се спра­вим с теж­ко­то поло­же­ние, Ви бла­го­да­рим за вни­ма­ни­е­то. Бъде­те здрав! 

При­ло­же­ние: съг­лас­но тек­с­та.

София, 02.04.2020 г.                                                                   С ува­же­ние, 

Упра­ви­те­лен съвет на Съю­за на пре­во­да­чи­те в Бъл­га­рия