Силвия Борисова с държавната награда на Полша „Златен кръст”

Наша­та коле­га Сил­вия Бори­со­ва, пре­во­дач­ка­та на носи­тел­ка­та на Нобел за лите­ра­ту­ра Олга Токар­чук, поета Адам Зага­ев­с­ки и др., бе удос­то­е­на с висо­ка­та дър­жав­на награ­да “Зла­тен кръст”, коя­то се при­съж­да за изклю­чи­тел­ни заслу­ги към пол­с­ка­та кул­ту­ра и лите­ра­ту­ра. Извес­т­на още като “орга­нич­на­та пре­во­дач­ка на Токар­чук на бъл­гар­с­ки”, Бори­со­ва полу­чи престиж­но­то отли­чие на офи­ци­ал­на цере­мо­ния на 17 декем­в­ри в Посол­с­т­во­то на Репуб­ли­ка Полша в София.

Да полу­ча награ­да­та “Зла­тен кръст” за мен е изне­на­да доня­къ­де, но и удов­лет­во­ре­ние. Или как­то каза коле­га­та и при­ятел Прав­да Спа­со­ва: „Аз оби­чам Полша и се рад­вам, че и тя ме оби­ча“, спо­де­ля Сил­вия Борисова.

Хуба­ва­та нови­на научих­ме от изда­тел­с­т­во ICU, на чий­то сайт може­те да про­че­те­те подробности.

Чес­ти­то на Сил­вия Борисова!