СТАНОВИЩЕ НА СЪЮЗА НА ПРЕВОДАЧИТЕ В БЪЛГАРИЯ

по повод още един слу­чай на лите­ра­тур­но плагиатство

На 20.06.2017 г. Съю­зът на пре­во­да­чи­те в Бъл­га­рия (СПБ) огла­си офи­ци­ал­но свое ста­но­ви­ще относ­но заим­с­т­ва­не­то от проф. Влад­ко Мур­да­ров на пре­во­ди на проф. Ана Димо­ва из белет­рис­тич­но­то твор­чес­т­во на голе­мия авс­т­рийс­ки писа­тел Йозеф Рот. Ста­но­ви­ще­то на СПБ бе изгра­де­но въз осно­ва на екс­пер­т­но­то мне­ние на д‑р Гер­га­на Фъркова-Ангелова.

Сега пре­во­да­чес­ка­та коле­гия полу­чи нов сиг­нал за недо­пус­тим слу­чай на лите­ра­тур­но пла­ги­ат­с­тво, извър­ше­но от същия пре­во­дач – проф. Влад­ко Мур­да­ров.

Воден от устав­но­то си задъл­же­ние да защи­та­ва прести­жа на про­фе­си­я­та и автор­с­ки­те пра­ва на пре­во­да­чи­те, УС на СПБ чрез сво­я­та Коми­сия по про­фе­си­о­нал­на ети­ка се обър­на отно­во за екс­пер­т­но мне­ние към д‑р Фър­ко­ва-Анге­ло­ва – пре­во­дач, авто­ри­те­тен кри­тик на пре­во­да и спе­ци­а­лист в област­та на  нем­с­ко­е­зич­на­та литература.

Въз осно­ва на дока­за­тел­с­т­ва­та, пред­ста­ве­ни от гер­ма­нис­та д‑р Гер­га­на Фър­ко­ва-Анге­ло­ва, Съю­зът на пре­во­да­чи­те в Бъл­га­рия заявя­ва кате­го­рич­но­то си ста­но­ви­ще, че отно­во е нали­це пря­ко заим­с­т­ва­не от Влад­ко Мур­да­ров на чужд труд – на Нико­ла Тол­чев, Пана­йот Чин­ков и Недял­ка Попо­ва, пре­во­да­чи на твор­би на изтък­на­тия авс­т­рийс­ки писа­тел Артур Шниц­лер. В слу­чая проф. Мур­да­ров е  пре­во­дач и със­та­ви­тел на сбор­ник с раз­ка­зи и нове­ли на Шниц­лер „Като насън“, пуб­ли­ку­ван през 2012 г. от изда­тел­с­т­во Black Flamingo Publishing.

За съжа­ле­ние, отно­во е нали­це пороч­на­та изда­тел­с­ка прак­ти­ка да се въз­ла­гат нови пре­во­ди не защо­то пре­диш­ни­те са с нис­ки худо­жес­т­ве­ни  качес­т­ва, неточ­ни или вече оста­ре­ли, а за да се оси­гу­ри за пре­во­да­ча и за него­вия изда­тел финан­со­ва под­кре­па от чуж­ди инс­ти­ту­ции, кои­то в пове­че­то слу­чаи не суб­си­ди­рат преиздания.

Съю­зът на пре­во­да­чи­те в Бъл­га­рия осъж­да гру­бо­то присво­я­ва­не на чуж­дия пре­во­да­чес­ки труд от стра­на на проф. Влад­ко Мур­да­ров и изра­зя­ва сво­я­та реши­мост и занап­ред да защи­та­ва тру­да и твор­чес­ки­те пости­же­ния на съюз­ни­те чле­но­ве и на цяло­то пре­во­да­чес­ко със­ло­вие. Еднов­ре­мен­но с това при­зо­ва­ва за по-висо­ка чув­с­т­ви­тел­ност в про­фе­си­о­нал­ни­те сре­ди и общес­т­во­то като цяло към въп­ро­са за автор­с­ки­те пра­ва на пре­во­да­чи­те, защи­те­ни от Зако­на за автор­с­ко­то пра­во и срод­ни­те му пра­ва. Ува­же­ни­е­то към автор­с­кия труд е задъл­жи­тел­на харак­те­рис­ти­ка на вся­ко демок­ра­тич­но общество.

 

Упра­ви­те­лен съвет на СПБ                                                          Пред­се­да­тел на СПБ

                                             доц. д‑р Иво Панов

 

Упра­ви­тел­ни­ят съвет на Съю­за на пре­во­да­чи­те в Бъл­га­рия и Коми­си­я­та по про­фе­си­о­нал­на ети­ка на СПБ изказ­ват сво­я­та голя­ма бла­го­дар­ност на д‑р Гер­га­на Фър­ко­ва-Анге­ло­ва за нео­це­ни­мо­то про­фе­си­о­нал­но съдейс­т­вие и за съг­ла­си­е­то ѝ пре­дос­та­ве­но­то от нея екс­пер­т­но ста­но­ви­ще да ста­не общес­т­ве­но дос­то­я­ние чрез пуб­ли­ку­ва­не­то му на офи­ци­ал­ния сайт на СПБ и в пери­о­дич­ния печат.