Дора Янева-Медникарова (Тодорка Стоянова Янева-Медникарова)

Дора ЯневаРабот­ни ези­ци: фин­ланд­с­ки, естон­с­ки, рус­ки, нем­с­ки, английски

Област на пре­во­да­чес­ка дей­ност: худо­жес­т­ве­на лите­ра­ту­ра, спе­ци­а­ли­зи­ра­на литература

Крат­ка Биог­ра­фия: Роде­на през 1946г. в Бъл­га­рия, град Русе. Вис­ше ико­но­ми­чес­ко обра­зо­ва­ние. Спе­ци­а­ли­зи­ра мно­гок­рат­но естон­с­ки в Талин – твор­чес­ки коман­ди­ров­ки от Съю­за на пре­во­да­чи­те в Бъл­га­рия. Пуб­ли­ку­ва­ни пре­во­ди от фин­ланд­с­ки, естон­с­ки, рус­ки. Член на Съю­за на пре­во­да­чи­те. Живее и рабо­ти в Русе.

Избра­ни пре­во­ди: (Пре­во­ди след 2006 г. от естон­с­ки език)

 • Паа­во Мачин. „Дис­ко по Гогол“. Пара­докс, 180 стр.
 • Мее­лис Фри­е­ден­тал. „Пче­ли“. Наука и изкус­т­во, 300 стр.
 • Рейн Пъдер. „Тай­на­та мисия“. Гея либ­рис , 250 стр.
 • Матс Тра­ат. „Житейс­ки исто­рии — Хара­ла“. Аван­гард Принт, 532 стр.
 • Тийт Алек­се­ев. „Камен­на­та кре­пост“. Аван­гард Принт, 242 стр.
 • Арво Вал­то, „Пъту­ва­не до дру­гия край на без­к­рай­ност­та“. Избра­ни про­из­ве­де­ния, том вто­ри. Аван­гард Принт, 2014, 460 стр.
 • Ено Рауд – дет­с­ка тет­ра­ло­гия — „Ман­шон, Полу­о­був­ка и Мъхес­та бра­да“ — чет­вър­то изда­ние. Пър­во­то изда­ние на „Ман­шон, Полу­о­був­ка и Мъхес­та бра­да“ е през 1980 г. Изд. Оте­чес­т­во, пре­из­да­ва­ния — 1986 — Оте­чес­т­во и Пери­о­о­ди­ка, Талин, 1996 — Дамян Яков , 2006 — Дамян Яков. Кни­га­та е вклю­че­на в обра­зо­ва­тел­на­та сис­те­ма за начал­ния курс.
 • Айно Пер­вик – дет­с­ка повест — „Приклю­че­ни­я­та на президента“.
 • Бети Алвер, „Сре­бър­на флей­та“ – поезия.
 • Ерни Крус­тен, „Оку­па­ция“.
 • Антон Хан­сен Там­са­а­ре, „Юдит“, „На кра­ля му е сту­де­но“ — пие­си; „Сто­па­ни­нът на Кър­боя“ — роман, „Нови­ят Дявол от Пък­ло­во“ — роман; „Смърт­та на дядо­то“ — нове­ли, миниатюри.
 • Арво Вал­тон, „Изго­ра­та на Дяво­ла“ — нове­ли, раз­ка­зи; „Самот­ни във вре­ме­то“ – повести.
 • Тийт Алек­се­ев, „Поклон­ни­чес­т­во­то — исто­рии за пър­вия кръс­то­но­сен поход“
 • Матс Тра­ат, „Гра­ди­на­та на учи­те­ля“ — роман. 

Награ­ди:

 • Наци­о­нал­ни награ­ди за лич­но лите­ра­тур­но твор­чес­т­во – поезия

Дан­ни за контакт:

 • Пощен­с­ки адрес: Русе — 7004, ул.Тулча 4, бл. Дочо Михай­лов, вх.А, ет.4
 • тел. 85–06-24
 • E‑mail doramed1946@abv.bg