Tag Archives: аржентинска литература

Представяме: „Бестиарий“ на Хулио Кортасар в превод на Лиляна Табакова

Пред­ста­вя­ме „Бес­ти­а­рий“, пър­вия сбор­ник с раз­ка­зи на Хулио Кор­та­сар, в пре­вод на Лиля­на Таба­ко­ва. Кни­га­та е изда­де­на през 2018 г. от Агата‑А и спе­че­ли награ­да­та Хрис­то Г. Данов в област­та „пре­вод­на худо­жес­т­ве­на лите­ра­ту­ра“ за 2019 г.

Хулио Кор­та­сар (1914–1984) е сред пле­я­да­та лати­но­а­ме­ри­кан­ци, оста­ви­ли своя отпе­ча­тък вър­ху цяла­та све­тов­на лите­ра­ту­ра на XX век. Роден е в Брюк­сел в семейс­т­во­то на аржен­тин­с­ки дип­ло­мат, кое­то през 1918 г. се завръ­ща в Аржен­ти­на. Там той пре­кар­ва дет­с­тво­то и мла­дост­та си. Там учи и рабо­ти. Там започ­ва да пише. От 1951 г. до смърт­та си живее и рабо­ти в Париж. Ненад­ми­нат майс­тор на раз­ка­за: „Бес­ти­а­рий“ (1951), „Край на игра­та“ (1956), „Тай­ни­те оръ­жия“ (1959), „Исто­рии за кро­но­пи и фа-ми“ (1962) и др. Автор на рома­ни­те „Лота­ри­я­та“ (1960), „Игра на дама“ (1963) — един от програм­ни­те рома­ни на XX век, „62/ Модел за сгло­бя­ва­не“ (1968) и др. Поет, пре­во­дач. В ори­ги­нал­ния си вид „Бес­ти­а­рий“ изли­за за пър­ви път на бъл­гар­с­ки език.

 

Пред­ла­га­ме раз­ка­за „Далеч­на“, любез­но пре­дос­та­вен ни от пре­во­дач­ка­та и издателството. 

 

 

Continue reading

Представяме: „Нови разследвания“ на Хорхе Луис Борхес в превод на Анна Златкова

През 1925 г. Бор­хес пуб­ли­ку­ва скро­мен сбор­ник с есе­та под наслов „Раз­след­ва­ния“. Загла­ви­е­то шего­ви­то се стре­ми да вър­не към пър­во­на­чал­но­то ѝ безо­бид­но зна­че­ние испан­с­ка­та дума inquisición – раз­след­ва­не, покри­та със зло­ве­ща сла­ва покрай горя­щи­те кла­ди на Све­та­та инк­ви­зи­ция. Авто­рът включ­ва този пръв есе­ис­ти­чен опит в сво­е­об­ра­зен спи­сък на забра­не­ни за пре­из­да­ва­не свои кни­ги и едва двай­сет и седем годи­ни по-къс­но със сбор­ни­ка есе­та „Нови раз­след­ва­ния“ реа­би­ли­ти­ра и за себе си, и пред чита­те­ли­те без­спор­но­то си уме­ние да тво­ри в този жанр.

В кни­га­та, съб­ра­ла есе­та, писа­ни меж­ду 1934 и 1952 г., откри­ва­ме люби­ми­те теми на аржен­тин­с­кия писа­тел: вре­ме­то и веч­ност­та, без­к­рай­на­та Все­ле­на, каба­лис­тич­ния про­чит на Све­ще­но­то писа­ние, име­на­та на Бога, загад­ка­та на Сът­во­ре­ни­е­то, пан­те­из­ма, нере­ал­ност­та на Аза, при­ро­да­та на съни­ща­та. Мета­фи­зич­ни игри на един иро­ни­чен ум, кой­то не се бои да под­ла­га общоп­ри­е­то­то на съм­не­ние. Един нов под­ход към лите­ра­ту­ра­та, въп­лъ­тен в по-крат­ки или по-дъл­ги тек­с­то­ве за Сер­ван­тес, Кеве­до, Кол­ридж, Кийтс, Хоторн, Каф­ка, Уайлд, Чес­тър­тън, Уелс, Шоу, Вале­ри, кои­то пре­ми­на­ват пред нас като брън­ки във вели­ко­леп­на вери­га, част от коя­то за нас е сами­ят Борхес.

Сбор­ни­кът „Нови раз­след­ва­ния“ в пре­вод на наша­та коле­га Анна Злат­ко­ва е пред­сто­я­що изда­ние на „Колиб­ри“. С любез­но­то съдейс­т­вие на пре­во­дач­ка­та и изда­тел­с­т­во­то тук пред­ста­вя­ме есе­то „Сла­ве­ят на Кийтс“.

 

Continue reading

Разказ от сборника „Бижутерът“ на Рикардо Пиля в превод на Мария Пачкова

Пред­ста­вя­ме раз­ка­за „Бижу­те­рът“ от едно­и­мен­ния сбор­ник на аржен­тин­с­кия автор Рикар­до Пиля (1941–2017) в пре­вод на наша­та коле­га Мария Пач­ко­ва. Сбор­ни­кът е ново изда­ние на Пано­ра­ма, худож­ник на кори­ца­та е Кап­ка Кънева.

 

Continue reading

Представяне на „Поетическа антология“ на Хорхе Луис Борхес в превод на Рада Панчовска

Корица БорхесПосол­с­т­во на Репуб­ли­ка Аржен­ти­на в София, Инс­ти­тут Сер­ван­тес в София и Изда­тел­с­т­во „Прок­си­ма-РП“

Ви канят на пред­ста­вя­не­то на книгата

Поети­чес­ка анто­ло­гия 1923 – 1977 от Хор­хе Луис Борхес

по повод 30-та годиш­ни­на от кон­чи­на­та му

 

Ще взе­мат участие:

Лиля­на Таба­ко­ва, пре­по­да­ва­тел по лати­но­а­ме­ри­кан­с­ка лите­ра­ту­ра, Катед­ра „Испа­нис­ти­ка и пор­ту­га­лис­ти­ка“, СУ,

Д‑р Ангел Игов, Катед­ра по анг­лийс­ки и аме­ри­кан­с­ки изслед­ва­ния, СУ, пре­во­дач на Това изкус­т­во на поези­я­та от Х. Л. Борхес,

Боря­на Дуко­ва, пре­по­да­ва­тел в Инс­ти­тут Сер­ван­тес в София, пре­во­дач­ка на Седем раз­го­во­ра с Хор­хе Луис Бор­хес от Ф. Сорентино,

Рада Пан­чов­с­ка, поет, пре­во­дач и изда­тел на книгата.

Ще се про­че­тат сти­хот­во­ре­ния на испан­с­ки и на български.

17 юни (петък) 2016, 18:00 часа 

Наци­о­на­лен дво­рец на кул­ту­ра­та, Кни­жар­ни­ца „Перо­то“, Пло­щад „Бъл­га­рия“ 1.

 

Пред­ла­га­ме някол­ко сти­хот­во­ре­ния от анто­ло­ги­я­та, под­бра­ни и пре­дос­та­ве­ни от преводачката.

 

Continue reading