За нас

Секция „Художествена литература и хуманитаристика”, една от четирите секции на Съюза на преводачите в България, обединява преводачите на художествена литература и хуманитаристика от чужди езици на български и от български на чужди езици. СПБ е национална професионално-творческа организация, чиито цели са: да допринася за обогатяването и развитието на българската култура, както и за представянето й пред света; да подпомага международното сътрудничество в областта на културата, науката, обществената дейност и др.; да представлява членовете си, да защитава правата им и да подобрява моралния, правния и материалния им статут; да работи за  високото качество на превода в България; да улеснява размяната на опит и идеи между българските преводачи помежду им и между тях и чуждестранните им колеги.

От септември 2022 г. председател на секцията е Весела Еленкова, а заместник-председатели Владимир Молев и Теодора Цанкова.

Условия за членство

Партньори