Условия за членство в секцията

Все­ки пре­во­дач, кой­то желае да ста­не член на сек­ци­я­та, след­ва да пред­ста­ви на пред­се­да­те­ля след­ни­те документи:

  • пис­ме­но заяв­ле­ние за член­с­т­во, адре­си­ра­но до пред­се­да­те­ля на СПБ;
  • CV с биб­ли­ог­ра­фия на пре­во­ди­те си (мини­мум 2 книги);
  • пре­по­ръ­ка от член на СПБ с член­с­ки стаж над 3 годи­ни, спе­ци­а­лист по ези­ка, с кой­то рабо­ти кандидатът;
  • екзем­п­ляр от своя пре­вод­на кни­га заед­но с ори­ги­на­ла, от кой­то е превеждана.

Сек­ци­я­та въз­ла­га на спе­ци­а­лист по ези­ка, с кой­то рабо­ти кан­ди­да­тът, да напи­ше рецензия.

Так­са за кан­ди­дат­с­тва­не: 60 лв

Гор­ни­те усло­вия за член­с­т­во в сек­ци­я­та са при­ети на засе­да­ние на Общо­то съб­ра­ние на сек­ци­я­та на 04.02.15 г. и утвър­де­ни от УС на СПБ на 30.03.15 г.

От 2017 г. вклю­чи­тел­но член­с­ки­ят внос е в раз­мер 50 лв годиш­но; за сту­ден­ти и пен­си­о­не­ри — 25 лв.