Партньори на секцията

Сек­ция „Худо­жес­т­ве­на лите­ра­ту­ра и хума­ни­та­рис­ти­ка“ учас­т­ва в съв­мес­т­ни­те про­ек­ти на СПБ със след­ни­те организации:

ЕСАЛП

фондация Елизабет Костоваnext page