За нас

Сек­ция „Худо­жес­т­ве­на лите­ра­ту­ра и хума­ни­та­рис­ти­ка”, една от чети­ри­те сек­ции на Съю­за на пре­во­да­чи­те в Бъл­га­рия, обе­ди­ня­ва пре­во­да­чи­те на худо­жес­т­ве­на лите­ра­ту­ра и хума­ни­та­рис­ти­ка от чуж­ди ези­ци на бъл­гар­с­ки и от бъл­гар­с­ки на чуж­ди ези­ци. СПБ е наци­о­нал­на про­фе­си­о­нал­но-твор­чес­ка орга­ни­за­ция, чии­то цели са: да допри­на­ся за обо­га­тя­ва­не­то и раз­ви­ти­е­то на бъл­гар­с­ка­та кул­ту­ра, как­то и за пред­ста­вя­не­то й пред све­та; да под­по­ма­га меж­ду­на­род­но­то сът­руд­ни­чес­т­во в област­та на кул­ту­ра­та, наука­та, общес­т­ве­на­та дей­ност и др.; да пред­став­ля­ва чле­но­ве­те си, да защи­та­ва пра­ва­та им и да подоб­ря­ва морал­ния, прав­ния и мате­ри­ал­ния им ста­тут; да рабо­ти за  висо­ко­то качес­т­во на пре­во­да в Бъл­га­рия; да улес­ня­ва раз­мя­на­та на опит и идеи меж­ду бъл­гар­с­ки­те пре­во­да­чи помеж­ду им и меж­ду тях и чуж­дес­т­ран­ни­те им колеги.

От сеп­тем­в­ри 2022 г. пред­се­да­тел на сек­ци­я­та е Весе­ла Елен­ко­ва, а замес­т­ник-пред­се­да­те­ли Вла­ди­мир Молев и Тео­до­ра Цан­ко­ва.

Условия за членство

Партньори