Високо отличие за Огнян Стамболиев

На със­то­я­ли­те се наско­ро в Румъ­ния „Дни на Михай Еми­нес­ку — 2019”, орга­ни­зи­ра­ни от Мемо­ри­а­ла „Еми­нес­ку”, в град Яш и в род­но­то мяс­то на кла­си­ка на румън­с­ка­та лите­ра­ту­ра, Ипо­тещ, наши­ят пре­во­дач и кри­тик Огнян Стам­бо­ли­ев полу­чи най-висо­ка­та румън­с­ка награ­да за худо­жес­т­вен пре­вод. Наско­ро той пред­ло­жи за пър­ви път на бъл­гар­с­ки­те чита­те­ли под­бор­ка от фан­тас­тич­на­та про­за и пуб­ли­цис­ти­ка­та на „послед­ния роман­тик в евро­пейс­ка­та поезия”, под над­слов „Бед­ни­ят Дио­нис” (изда­ние на „Аван­гард­принт”). Пре­во­дът полу­чи висо­ка оцен­ка от жури от три румън­с­ки уни­вер­си­те­та – от еми­нес­ко­ло­зи и про­фе­со­ри-сла­вис­ти. В отго­во­ра си след при­вет­с­тви­е­то на жури­то, Огнян Стам­бо­ли­ев спо­де­ли, че сре­щи­те му с румън­с­ка­та поезия и поети са били „най- щас­т­ли­ви­те дни в живо­та му”, а „вели­ко­леп­на­та про­за на поета Еми­нес­ку за него е била истин­с­ко откри­тие”. За същия пре­вод Огнян Стам­бо­ли­ев беше отли­чен и на Петия меж­ду­на­ро­ден кон­г­рес на еми­нес­ко­ло­зи­те през сеп­тем­в­ри м.г. с награ­да от Ака­де­ми­я­та на науки­те на Репуб­ли­ка Мол­до­ва.

Игли­ка Пее­ва