АТЕЛИЕ ПО ПРЕВОД: СОФИЯ, 31 май‑2 юни 2019

Фон­да­ция „Ели­за­бет Кос­то­ва“ (ФЕК) и Съю­зът на пре­во­да­чи­те в Бъл­га­рия (СПБ) за деве­та поред­на годи­на орга­ни­зи­рат съв­мес­т­но Ате­лие по пре­вод, насо­че­но към пре­во­да­чи в ранен или сре­ден етап на про­фе­си­о­нал­но развитие.

I. ПРОГРАМА:

Таз­го­диш­но­то изда­ние на Ате­ли­е­то по пре­вод ще про­те­че под фор­ма­та на трид­нев­на интен­зив­на обу­чи­тел­на програ­ма, коя­то ще се осъ­щес­т­ви под ръко­вод­с­тво­то на утвър­де­ни спе­ци­а­лис­ти в област­та на пре­во­да и ще вклю­чи лек­ции и прак­ти­чес­ки упраж­не­ния. Работ­ни­те ези­ци, необ­хо­ди­ми за учас­тие в програ­ма­та, са бъл­гар­с­ки и английски.
Програ­ма­та ще вклю­чи пре­вод на про­за, поезия и дра­ма. За чет­вър­та поред­на годи­на ще бъде орга­ни­зи­ран пре­во­да­чес­ки слам, отво­рен за публика.

II. ПРЕПОДАВАТЕЛИ:
Ангел Игов, Андже­ла Родел, Еду­ард Мор­ган, Зел­ма Ката­лан, Кор­не­лия Сла­во­ва, Надя Раду­ло­ва и Тео­до­ра Гандева.

III. ВРЕМЕ И МЯСТО:
Ате­ли­е­то ще се про­ве­де на 31 май, 1 юни и 2 юни (петък, събо­та и неде­ля) 2018 г. в гр. София.

IV. ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:
1) Попъл­нен фор­му­ляр за кан­ди­дат­с­тва­не (на бъл­гар­с­ки език). Фор­му­ля­ра може­те да наме­ри­те ТУК.
2) Текст, пре­ве­ден на бъл­гар­с­ки език. Може­те да избе­ре­те един от след­ни­те два: The Pamphlet от Еду­ард Мор­ган или Leading Man от Крис­то­фър Кас­те­ла­ни.

V. КРАЕН СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:
Попъл­не­ния фор­му­ляр за кан­ди­дат­с­тва­не и пре­ве­де­ни­те тек­с­то­ве, запи­са­ни в един файл, изпра­те­те на имейл: silieva@ekf.bg до 17:00 ч. на 30 април (втор­ник) 2019. Моля, въве­де­те като тема на имей­ла: „Ате­лие по пре­вод – 2019“.

VI. ОБЯВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИ:
Всич­ки кан­ди­да­ти ще полу­чат извес­тие по имейл, че кан­ди­да­ту­ра­та им е получена.
Одоб­ре­ни­те за учас­тие кан­ди­да­ти ще бъдат уве­до­ме­ни по имейл до 20 май (поне­дел­ник) 2019.

VII. ТАКСА-УЧАСТИЕ:
Все­ки одоб­рен кан­ди­дат ще тряб­ва да запла­ти так­са-учас­тие в раз­мер на 100.00 лв.

VIII. ХРАНА, НАСТАНЯВАНЕ И ТРАНСПОРТ:

ФЕК ще орга­ни­зи­ра обяд и кафе-пау­зи за всич­ки учас­т­ни­ци в програ­ма­та. Учас­т­ни­ци от дру­ги насе­ле­ни мес­та ще тряб­ва сами да се погри­жат за сво­и­те тран­с­порт и наста­ня­ва­не в София с цел учас­тие в програмата.

IX. УДОСТОВЕРЕНИЕ:
Всич­ки успеш­но завър­ши­ли кур­са учас­т­ни­ци ще полу­чат удостоверения.

X. КОНТАКТ:
Симо­на Или­е­ва, коор­ди­на­тор, Фон­да­ция „Ели­за­бет Кос­то­ва“: silieva@ekf.bg.

Ате­ли­е­то по пре­вод се реа­ли­зи­ра в рам­ки­те на програ­ма­та Сто­ли­цаЛите­ра­ту­ра (2019) на Фон­да­ция „Ели­за­бет Кос­то­ва“ и се осъ­щес­т­вя­ва с под­кре­па­та на Сто­лич­на общи­на и Фон­да­ция „Аме­ри­ка за Бъл­га­рия“. Про­ек­тът е част от Кален­да­ра на кул­тур­ни­те съби­тия на Сто­лич­на общи­на за 2019 г.