Зорница Китинска

Работ­ни ези­ци: френ­с­ки

Област на пре­во­да­чес­ка дей­ност: худо­жес­т­ве­на лите­ра­ту­ра, хуманитаристика.

Крат­ка биог­ра­фия: Роде­на на 6 май 1966 в Русе. Завър­ши­ла IV ЕГ „Фре­де­рик Жолио-Кюри“ във Вар­на и СУ „Св. Кли­мент Охрид­с­ки“, осъ­щес­т­ви­ла някол­ко пре­во­да­чес­ки ста­жа във Фран­ция, член на ATLF (Association des traducteurs littéraires de France). Сред авто­ри­те, чии­то твор­би са пуб­ли­ку­ва­ни в неин пре­вод: Ромен Гари (8 загла­вия), Ерик-Ема­ню­ел Шмит (17 загла­вия), Жан Бод­ри­яр, Пиер Бур­жад, Борис Виан, Жак Ата­ли, Анто­ни Казас Рос, Анд­рей Mакин, Анд­ре Буку­рещ­ли­ев (4 загла­вия), Пиер Льо­метр и др.

Избра­ни пре­во­ди:

  • Ромен Гари “Лирич­ни­те кло­у­ни“, Леге Артис
  • Анто­ни Казас Рос „Ениг­ма“, Алтера
  • Ерик-Ема­ню­ел Шмит „(Не)възможният Адолф“, Леге Артис 
  • Жан Бод­ри­яр „Аме­ри­ка“, Леге Артис 

Дан­ни за кон­такт:

тел. 0888510304, zou@abv.bg